Törivázlat

- A közép- és emelt szintű érettségi vizsga leírása, követelményei és témakörei. - Írásbeli feladatlapok és megoldások. - Órai vázlatok.

history.jpg 

 

 

 

Az emelt szintű vizsga leírása

 

 

 

  

 

A vizsga szerkezete:

 

 

 

Írásbeli vizsga: 240 perc

 

 

 

I. Egyszerű, rövid választ igénylő feladatok megoldása: 90 perc, 44 pont

 

 

 

II. Szöveges (kifejtendő) feladatok megoldása: 150 perc, 46 pont

 

 

 

Szóbeli vizsga: 20 perc

 

 

 

Egy problémaközpontú tétel kifejtése 60 pont

 

 

 

 

 

 

 

Írásbeli vizsga:

 

 

 

Az írásbeli vizsgán a jelölteknek egy központi feladatsort kell megoldaniuk. A vizsgázó az I. (90 perc) és a II. (150 perc) részen belül a rendelkezésére álló időt tetszése szerint oszthatja meg az egyes feladatok között és megoldásuk sorrendjét is meghatározhatja.

 

 

 

A jelölt először az I. feladatsort oldja meg. A vizsgadolgozatokat a 90 perc leteltével a felügyelő tanár összegyűjti. Ezután kerülhet sor a II. feladatlap kiosztására és megoldására.

 

 

 

A II. részhez vizsgázónként szükséges segédeszköz a történelmi atlasz, amelyről a vizsgázó gondoskodik; továbbá vizsgacsoportonként három példány Magyar helyesírási szótár, amelyet a vizsgáztató intézmény biztosít.

 

 

 

 

 

 

 

Tartalmi szerkezet:

 

 

 

Az írásbeli feladatsort kb. 60%-ban a magyar, kb. 40%-ban pedig az egyetemes történelemhez kapcsolódó feladatok alkotják. Az összes feladat kb. 50%-át a XIX. és a XX. század történelme adja. A feladatsor egészében a következő tartalmi arányok érvényesülnek:

 

 

 

 

 

 

 

Politika-, esemény-, állam-, jog- és intézménytörténet                                                kb. 40%

 

 

 

Társadalom-, életmód-, mentalitás- és művelődéstörténet                                        kb. 30%

 

 

 

Gazdaság-, technikatörténet és a környezeti kultúra története                                 kb. 20%

 

 

 

Eszme- és vallástörténet                                                                                                   kb. 10%

 

 

 

 

 

 

 

A feladatsor jellemzői:

 

 

 

                    

 

 

 

                  I. rész - Egyszerű, rövid választ igénylő feladatok:

 

 

 

Az egyszerű, rövid választ igénylő feladatok többségükben zárt végű feladatok. A feladatok a részletes követelményekben meghatározott kompetenciákra (pl. források használata, szaknyelv alkalmazása) és tartalmakra (pl. név, évszám, topográfia) irányulnak.

 

 

 

Az egyszerű, rövid választ igénylő feladatsor kb. 8–14 feladatból áll. Egy-egy feladat több részfeladatot is tartalmazhat.

 

 

 

 

 

 

 

Példák a lehetséges feladattípusokra:

 

 

 

1.       Információkeresés források (szöveges, képi) segítségével

 

 

 

2.       Források alapján egyszerű következtetések, értékelések megfogalmazása

 

 

 

3.       Források egy-egy részletének összehasonlítása, a különbségek okainak értelmezése

 

 

 

4.       Különböző típusú (szöveges, képi, diagram) forrásból származó információk összevetése,                             elemzése

 

 

 

5.        Megadott szempontok szerinti fogalmak gyűjtése forrásokból, következtetések levonása

 

 

 

6.        Fogalmak magyarázata, hozzárendelése korhoz, területhez

 

 

 

7.        Térképekről információk gyűjtése, következtetések levonása

 

 

 

8.        Térképek alapján egyszerű következtetések megfogalmazása

 

 

 

9.        Események közötti sorrendiség megállapítása

 

 

 

10.      Célok és következmények megkülönböztetése, értelmezése

 

 

 

11.      Ok-okozati összefüggés felismerése, megkülönböztetése

 

 

 

12.      Következtetések megfogalmazása események, folyamatok, jelenségek, döntések    következményeiről

 

 

 

13.      Különböző jellegű folyamatok és eseménysorozatok közötti kapcsolatok megtalálása

 

 

 

                

 

 

 

                  II.  rész - Szöveges (kifejtendő) feladatok: 

 

 

 

Az írásbeli vizsga szöveges feladatai az alábbi történelmi korszakokra vonatkoznak:

 

 

 

 

 

 

 

1. Egy ókori vagy középkori, vagy kora újkori egyetemes történelmi anyag*

 

 

 

2. Egy egyetemes történelmi anyag (XIX–XX. század)

 

 

 

3. Egy középkori vagy koraújkori magyar történelmi anyag

 

 

 

4. Egy XVIII–XIX. századi magyar történelmi anyag

 

 

 

5. Egy XX. századi magyar történelmi anyag

 

 

 

*A három történeti kor közül (ókor, középkor, kora újkor) 2005-től évente egymást váltva egy-egy kerül sorra.

 

 

 

 

 

 

 

Ezekben a feladatokban néhány összefüggő mondatban vagy hosszabb szövegben kell kifejteni a válaszokat. A feladatok a részletes követelményekben meghatározott kompetenciákra (pl. források használata, szaknyelv alkalmazása) és témakörökre (Az ókor és kultúrája, A középkor, A középkori magyar állam megteremtése és virágkora stb.) irányulnak. A feladatokhoz nem feltétlenül kapcsolódik valamilyen tágan értelmezett forrás (szöveg, kép, adat, térkép stb.).

 

 

 

 

 

 

 

A feladatsor kétféle típusú kifejtendő feladatot tartalmaz:

 

 

 

1. Problémamegoldó (rövid) feladatot, melyet néhány mondatban, 12–14 sorban (kb. 90-110 szóban) kell megoldani.

 

 

 

2. Elemző (hosszú) feladatot, melyet 30–40 soros szerkesztett szövegben (kb. 160-180 szóban) kell megoldani.

 

 

 

 

 

 

 

A feladatsor a vizsgaleírásban meghatározott korszakokra vonatkozóan öt problémamegoldó feladatot (melyek közül kettő egyetemes, három magyar történelemmel kapcsolatos) és öt elemző feladatot (melyek közül kettő egyetemes, három magyar történelemmel kapcsolatos) tartalmaz.

 

 

 

 

 

 

 

A vizsgázónak a tíz feladatból négyet kell választania:

 

 

 

-          két problémamegoldó (rövid) és

 

 

 

-          két elemző (hosszú) feladatot.

 

 

 

A megoldott feladatok között legalább kettőnek a magyar, legalább egynek az egyetemes történelemre kell vonatkoznia. A négy választott feladatnak négy különböző korszakra kell vonatkoznia, tehát egy korszakból csak egy feladat választható.

 

 

 

 

 

 

 

Értékelés:

 

 

 

Az értékelés központi javítási-értékelési útmutató alapján történik.

 

 

 

Az emelt szintű érettségi vizsgán az írásbeli összpontszám kb. 50%-ban egyszerű, rövid választ igénylő feladatok megoldásával és kb. 50%-ban szöveges (kifejtendő) kérdésekre adott válaszokkal érhető el.

 

 

 

 

 

 

 

A szöveges jellegű feladatok értékelési kritériumai:

 

 

 

-          Problémamegoldó feladat

 

 

 

 • A feladat megértése                                                                   kb. 20%
 • Kompetenciák szerint pl.:
  • források használata,
  • szaknyelv alkalmazása,
  • tájékozódás térben és időben,                                      kb. 70%
  • eseményeket alakító tényezők feltárása,
  • problémaközpontú feldolgozás.
  • Megszerkesztettség, nyelvhelyesség                           kb. 10%

 

 

 

 

 

 

 

-          Elemző feladat:

 

 

 

 • A feladat megértése                                                                   kb. 20%
 • Kompetenciák szerint pl.:
  • források használata,
  • szaknyelv alkalmazása,
  • tájékozódás térben és időben,                                      kb. 60%
  • eseményeket alakító tényezők feltárása,
  • problémaközpontú feldolgozás.
  • Megszerkesztettség, nyelvhelyesség                           kb. 20%

 

 

 

 

 

 

 

Az előírásnak nem megfelelő feladatválasztás esetén az alábbiak szerint kell eljárni:

 

 

 

·      ha a vizsgázó választása egyértelmű, de rossz, akkor úgy kell értékelni, hogy a legkisebb      pontveszteség érje;

 

 

 

·       ha a vizsgázó választása nem egyértelmű, és négynél több feladatba is belekezd, de nem mindegyikbe, akkor az elsőként megoldott feladattól indulva, a jó választási szabályok alapján sorrendben kell a feladatokat értékelni (pl. 1., 4., 5., 8. vagy 3., 6., 7., 10.);

 

 

 

·       ha a vizsgázó választása nem egyértelmű, és mindegyik feladatba belekezd, akkor az 1., 4., 7. és 10. feladat megoldását kell értékelni.

 

 

 

 

 

 

 

Szóbeli vizsga:

 

 

 

Az emelt szintű szóbeli vizsga központi tételsor alapján zajlik. Minden vizsgaidőszakban a követelmények és a szóbeli témakörök alapján kijelölt kb. 30-40 résztéma (korszak, tematikus egység stb.) alapján kell megfogalmazni az egyes tételeket (feladatokat):

 

 

 

-          pl. szóbeli témakör: népesség, település, életmód

 

 

 

 • korszak: a modern ipari munkásság kialakulása;
  • tétel, feladat: Mutassa be az angol munkásság helyzetét a klasszikus ipari forradalom korában a megadott források és szempontok alapján!

 

 

 

-          pl. szóbeli témakör: politikai intézmények, eszmék, ideológia

 

 

 

 • résztéma: a XIX. sz. uralkodó eszméi.
  • tétel, feladat: Elemezze a marxizmus történelem szemléletét a megadott források és szempontok alapján!

 

 

 

 

 

 

 

Vizsgázónként szükséges segédeszköz a történelmi atlasz.

 

 

 

A jelölt vázlatot készíthet és használhatja.

 

 

 

A tételt a vizsgázónak önállóan kell kifejtenie. Közbekérdezni csak akkor lehet, ha teljesen helytelen úton indult el vagy nyilvánvaló, hogy elakadt. (Ez esetben segítő kérdést lehet feltenni, amennyiben az a felelési időbe még belefér.)

 

 

 

 

 

 

 

Tartalmi szerkezet:

 

 

 

 

 

 

 

A szóbeli vizsga témakörei:

 

 

 

 

 

 

 

-          Gazdaság, gazdaságpolitika, anyagi kultúra

 

 

 

-          Népesség, település, életmód

 

 

 

-          Egyén, közösség, társadalom

 

 

 

-          Modern demokráciák működése

 

 

 

-          Politikai intézmények, eszmék, ideológiák

 

 

 

-          Nemzetközi konfliktusok és együttműködés

 

 

 

 

 

 

 

A tételsor jellemzői:

 

 

 

A tételsorok témakörönként három-négy tételt, összesen 20–25 tételt tartalmaznak.

 

 

 

A tételsor egészében is érvényesíteni kell azt, hogy a feladatok kb. 60%-ban a magyar, kb. 40%-ban pedig az egyetemes történelemhez kapcsolódjanak, és az összes feladat kb. 50%-át a XIX. és a XX. század történelme adja.

 

 

 

 

 

 

 

A tétel jellemzői:

 

 

 

A tételek összeállításakor törekedni kell a változatos, problémamegoldást ösztönző, valamint a történeti (szöveges, képi, grafikus, tárgyi stb.) forrásokon és térképeken alapuló feladatok megfogalmazására.

 

 

 

A tétel lehet egy kisebb korszak történelmi problémájának részletezőbb bemutatása vagy egy összetettebb és/vagy több történelmi korszakon átívelő probléma áttekintő bemutatása.

 

 

 

 

 

 

 

Értékelés:

 

 

 

Az értékelés az egyes tételekhez – az alábbi szempontok alapján készített – javítási útmutató alapján történik, amelyet a vizsgaközpont készít el.

 

 

 

 

 

 

 

-          A feladat megértése, tématartás, a lényeg kiemelése                            12 pont

 

 

 

-          Világosság, nyelvhelyesség, a felelet felépítettsége                               6 pont

 

 

 

-          Források használata és értékelése                                                             12 pont

 

 

 

-          A szaknyelv alkalmazása                                                                           6 pont

 

 

 

-          Tájékozódás térben és           időben                                                          6 pont

 

 

 

-          Az eseményeket alakító tényezők feltárása,

 

 

 

történelmi események és jelenségek problémaközpontú bemutatása            18 pont

 

 

 

 

 

 

 

 

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 634
Tegnapi: 1 260
Heti: 6 535
Havi: 6 535
Össz.: 2 337 638

Látogatottság növelés
Oldal: AZ EMELT SZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGA LEÍRÁSA
Törivázlat - © 2008 - 2020 - torivazlat.hupont.hu

Ingyen honlap és ingyen honlap között óriási különbségek vannak, íme a második: ingyen honlap

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »