Törivázlat

Történelem vázlatok - érettségi információk - segédanyagok a felkészüléshez, tanuláshoz - források, adatbázisok, folyóiratok, érdekességek és filmek elérhetősége

A felvilágosodás és a forradalmak kora 

 

 

A felvilágosodás eszméi

 

A felvilágosodás előzményei:

-          A XVII-XVIII. században bontakozott ki a felvilágosodás eszme áramlata Európában.

-          Kiváltó okai:

 • a fennálló rend kritikája (pl. az abszolutizmus korszerűsítésének igénye),
 • a természettudományos felfedezések megváltoztatatták a világról vallott hagyományos elképzeléseket:
 • a filozófiai gondolkodás változása:
  • Francis Bacon tanításai:
   • az empirizmus: a megismerés legfőbb eszköze a tapasztalás, a kísérlet. Ezekből juthatunk közelebb a természet megismeréséhez,         
   • és az indukció: az egyes adatokból jut el a tudományos általánosításig.
  • Descartes gondolatai: „Cogito ergo sum: Gondolkodom, tehát vagyok” – („Értekezés a módszerről”):
   • az értelmet (ráció) tekinti ismereteink végső forrásának,
   • módszere a dedukció: az általánosból jut el a konkrétig.
 • az angol polgári forradalom eseményei és az alkotmányos királyság kialakulása.

 

A felvilágosodás jellemzői:

-          Társadalmi bázisa:

 • polgárság és
 • felvilágosult nemesség.

-          Céljai:

 • az emberi boldogság elérése,
 •  az emberiség erkölcsi és szellemi felemelése,
 • rászorulók támogatása,
 • „egyenlőség, testvériség, szabadság”szabadkőművesek (titkos társaságok).

-          Az eszmék terjedése:

 • könyvekben, röplapokon és röpiratokban,
 • olvasókörökben, szalonokban és klubokban történt.

-          Hatásai:

 • fejlődött a tudományos élet,
 • kiteljesedett a szellemi szabadság,
 • létrejött a felvilágosult abszolutizmus rendszere (Közép-Kelet Európában).

 

A felvilágosodás fő képviselői és gondolatai:

-          John Locke:

 • „A társadalmi szerződés” - az emberi közösség és az uralkodásra kijelölt személy között létrejött megállapodás:
  • a közösség lemondott természetes jogainak egy részéről,
  • cserébe az uralkodó vállalta a konfliktusok megoldását, a hatalom intézményeinek megszervezését,
  • a szerződés felbontható, ha az uralkodó megszegi.
 • Két értekezés a kormányzatról(1689):
  • a képviseleti elven való kormányzás a legjobb,
  • a hatalmi ágak szétválasztásával (II. Jakab elűzést próbálta igazolni).

-          Montesquieu:

 • „Törvények szelleméről” című művében hangsúlyozza a hatalmai ágak elválasztásának szükségességét:
  • bírói,
  • törvényhozói,
  • végrehajtói.

-          Voltaire:

 • műveiben a feudális viszonyok és a katolikus egyház ellen lép fel,
 • véleménye szerint az emberek világát az Észnek kell irányítani.
 • deista világszemlélet megfogalmazása:
  • Isten a teremtés után kivonult az ember életéből.
 • vallásos toleranciát hirdet, tettekkel támogatja az üldözötteket.

-          Rousseau:

 

-          A felvilágosodás nagy összefoglaló munkája az Enciklopédia kiadása volt:

 

 

A hatalmi egyensúly százada - Európa a XVIII. században

 

A hatalmi egyensúly rendszere a XVIII. században:

-          Az európai hegemóniára törekvő dinasztiákkal szemben a többi hatalom összefogott:

 • Franciaország és Ausztria között zajlott a spanyol örökösödési háborút (1701-14) Ausztria nyerte meg Anglia támogatásával,
 • a Poroszország és Ausztria között zajló háborúkat Szilézia birtoklásáért vívták:
  • Osztrák örökösödési háború (1740-1748),
  • 7 éves háború (1756-1763).

-          Az európai kontinens hatalmai egymással voltak elfoglalva, így Anglia előretörhetett a gyarmatosításban.

 

 Anglia helyzete:

-          A XVII. század végéig tovább növelte előnyét a kontinens országaival szemben. Okai:

 • alkotmányos államforma kialakulása,
 • a polgárság felszabadult az elnyomás alól,
 • folyamatos gyarmatosítás.

-          A törvényeket a választott parlament hozta, amely a király aláírásával lett érvényes.

-          A törvényeket a választott miniszterelnök és miniszterek hajtották végre.

-          Két politikai csoport alakult ki:

 • Toryk: középbirtokosok,
 • Whigek: pénzemberek, ipari vállalkozók.

 

A Német-Római Birodalom sajátos fejlődése:

-          A 30 éves háborút lezáró vesztfáliai béke (1648) megerősítette a Német-Római Birodalom széttagoltságát. Jellemzői:

 • rengeteg kicsi és néhány nagy állam (Ausztria, Bajorország, Poroszország) halmazává vált,
 • önálló uralkodói központok alakultak ki:
  • saját hadsereg,
  • saját külpolitika,
  • saját vám.
 • a széttagoltság miatt lassult a gazdasági fejlődés, ezért reformok bevezetésére volt szükség.

-          A reformok elindításában Poroszország járt az élen:

 •  uralkodói, pl.: II. (Nagy) Frigyes (1740-1786) felvilágosult szellemű reformokat vezettek be:
  • oktatás fejlesztése,
  • nemesség adóztatása,
  • jobbágyság felszabadítása.
 • a sikeres háborúk gazdasági megerősödést, nagyhatalmi státuszt eredményeztek.

-          A német erőviszonyok másik meghatározó hatalma a Habsburg Birodalom volt:

 • a törökök kiűzése után a birodalom súlypontja a Duna völgyébe helyeződött át,
 • a Sziléziáért vívott harcokban alulmaradtak a poroszokkal szemben, ezért
 • a birodalom megerősítése érdekében Mária Terézia (1740-1780) és II. József (1780-1790) felvilágosult reformokat vezettek be, de a soknemzetiségű birodalmat nem sikerült egységgé formálni.

 

 Oroszország előretörése:

-          Az orosz cárokat nem korlátozták törvények, intézmények, ezért despotikus hatalmat gyakoroltak.

-          II. (Nagy) Katalin (1762-1796) cárnő folytatta a felvilágosult reformokat:

 • új iskolák,
 • városok,
 • kereskedelem fejlesztése.

-          Legfőbb célkitűzése az Orosz birodalom további terjeszkedése volt, ezért

  

 

Az Amerikai Egyesült Államok kialakulása

 

Az amerikai angol gyarmatok helyzete:

-          Észak Amerika keleti partvidékén a XVIII. század közepéig 13 egymástól független angol gyarmat jött létre.

-          A gyarmatok gazdasági berendezkedése eltérően alakult:

 • északon a puritánok (angol protestánsok) telepedtek le:
  • önellátó farmergazdaságokat hoztak létre,
  • liberális eszmét vallottak (szabadság, önállóság, önellátás).
 • a déli államok lakói bekapcsolódtak az angol világkereskedelembe:
  • nagybirtokos ültetvényes gazdálkodást folytattak (gyapot, cukornád, dohánytermesztés), amely
  • fekete rabszolgák munkáján alapult.

-          A gyarmatok népessége folyamatosan növekedett.

 

Ellentétek kialakulása:

-          A XVIII. század közepén Anglia legyőzte a franciákat a Kanada birtoklásáért folytatott gyarmati háborúban. A háború költségeit a gyarmatok lakóira hárították (adók, vámok, illetékek).

-          A lakosság válaszul:

 • megtagadta a megnövelt terhek fizetését, és
 • bojkottálta az angol áruk vásárlását („Képviselet nélkül nincs adózás”).

-          A britek visszavonták az adókat a teavám kivételével, ezért:

 • 1773-ban megrendezték a Bostoni teadélutánt:
  • indiánnak öltözött függetlenségpártiak a tengerbe szórták 3 hajó tearakományát,
  • a britek blokád alá vették Boston kikötőjét.

 

A függetlenség kivívása:

-          1774-ben a gyarmatok képviselői Philadelphiában tartották első kongresszusukat:

 • szövetségre léptek egymással,
 • kinyilvánították jogukat az önálló törvényhozáshoz.

-          1775-ben a nyílt harc kezdődött George Washington vezetésével az angolok ellen.

-          1776. július 4-én elfogadták a Függetlenségi Nyilatkozatot (Thomas Jefferson szövegezte):

 • minden ember egyenlő,
 • alapvető emberi szabadságjogok:
  • élet,
  • szabadság,
  • boldogulás.
 • közjó,
 • képviseleti kormányzás.

 

-          1777-ben Saratogánál és 1781-ben Yorktown arattak katonai győzelmet az angolok felett a felkelők.

-          1783-ban a Versailles-i békében Anglia elismerte a gyarmatok függetlenségét.

 

Az USA alkotmánya:

-          1787-ben fogadták el az USA alkotmányát:

 • az USA szövetségi köztársaság,
 • a választott elnök széles körű hatalommal rendelkezik,
 • közös pénz (dollár), hadügy és külügy,
 • kétkamarás törvényhozás alakult ki:
  • a Képviselőházba a lakkosság számarányának megfelelően választottak képviselőket,
  • a Szenátusba minden állam két főt küldött.
 • szétválasztották az államot és az egyházat.

 

 

A francia forradalom

 

Franciaország a forradalom előtt:

-          A XVIII. században a francia gazdaság és társadalom gyorsan fejlődött. Hatása:

 • növekedett a népesség száma:
  • az arisztokrácia a királyi kegydíjból élt, vagy hadsereg tisztikarában dolgoztak,
  • a taláros nemesség tagjai vásárolták a nemesi rangot,
  • a polgárság folyamatosan gyarapodott,
  • a manufaktúrák sok bérmunkást foglalkoztattak, ezért nőtt a városi szegények száma.
 • a legnagyobb fejlődés Párizsban ment végbe.

-          XVI. Lajos uralkodása alatt tovább nőtt a gazdasági és politikai válság. Okai:

 • folyamatos pénzügyi válság:
  • a fényűző udvartartás,
  • az állami és katonai kiadások miatt.
 • aszály és éhínség sújtotta az országot,
 • az abszolutizmus kudarca.

 

A rendi gyűlés összehívása:

-          A megoldatlan válság hatására országszerte megmozdulások kezdődtek.

-          Az ország csődbe ment, ezért a király 1789 májusára összehívta a rendi gyűlést Versailles-ba:

 • három rend: 
  • papság,
  • nemesség,
  • polgárság („3. rend”).
 • a nép követeléseit a „panaszfüzetek” fogalmazták meg,
 • a rendi gyűlésben ellentét alakult ki:
  • a polgárság egyenlő számú képviselőt és együttes szavazást követelt,
  • a király 600 főre emelte a 3. rend létszámát, de ellenezte a fejenkénti szavazást, ezért
  • a 3. rend képviselői a rendi gyűlést Alkotmányozó Nemzetgyűléssé nyilvánították,
  • a Labdaházba vonultak, és kimondták az új alkotmány megszületéséig nem oszlanak fel (labdaházi eskü).

 

A forradalom kezdete:

-           XVI. Lajos csapatokat vont Versailles köré, ezért:

-          A király visszarendelte csapatait és elismerte az új hatalmat. Győzött a forradalom.

 

A forradalom eredményei:

-          A párizsi események hatására fellázadt a vidéki lakosság is, ezért:

-          A forradalom nem oldotta meg a nép panaszait, ezért:

 • az éhező tömeg október 5-én betört a versailles-i a palotába és Párizsba vitte a királyi családot,
 • kiárusították az egyház földbirtokait (assignaták kiadása).

-          Az 1791-es alkotmány megteremtette az alkotmányos királyság működéséhez szükséges alaptörvényeket:

 • polgári szabadságjogok,
 • hatalmi ágak megosztása,
 • cenzusos képviselet.

 

A forradalom irányzatai:

 • Királypártiak: a régi rend hívei. Tagjai arisztokrácia és nemesség.
 • Alkotmányos monarchisták: változásokat támogató arisztokrácia és nemesség csoportja.
 • Közép és kispolgári csoportok: girondiak és jakobinusok.

 

A forradalom radikalizálódása:

-          1791 júniusában XVI. Lajos sikertelen szökési kísérlete után:

 • Ausztria és Poroszország a király megsegítésére készült (pilnitzi nyilatkozat), ezért
 • teret nyertek a radikális girondiak (vezetőjük Brissot).

-          A Törvényhozó Nemzetgyűlés hadat üzent a Habsburg Birodalomnak (1792. ápr. 20.):

 • az osztrák és porosz csapatok megtámadták Franciaországot, ezért
  • a párizsi nép letartoztatta a királyt,
  • új törvényhozó testület alakult a Konvent,
  • elszabadult a terror.

-          1792 szeptember 20-án a francia sereg Valmynál megállította a porosz előretörést. Következményei:

 • kiáltották a köztársaságot,
 • kivégezték a királyt (1793 január), ezért:
  • a franciaellenes koalíció alakult (Anglia, Poroszország és a Habsburg birodalom).
  • parasztfelkelések kezdődtek.

 

A jakobinus diktatúra(1793-94):

-          A girondiak nem tudták kezelni az újabb válságot, ezért vezetőiket kivégezték.

-          A hatalom a jakobinusok kezébe került. Intézkedéseik:

 • általános hadkötelezettséget vezettek be,
 • maximalizálták az árakat és a béreket,
 • terror alkalmazásával felszámolták a felkelést,
 • visszaverték a koalíció támadását,
 • új alkotmányt dolgoztak ki.

-          A jakobinus vezetők leszámoltak ellenfeleikkel, majd hatalmi küzdelmet folytattak egymás ellen, melyből Robespierre került ki győztesen, de:

 • tovább folytatta a terrort, ezért
 • ellenfelei vád alá helyezték és kivégezték.
 • a jakobinus diktatúra megbukott.

 

A direktórium időszaka(1794-99):

-          A jakobinusok bukása után új alkotmányt dolgoztak ki, amely kizárta a diktatúra lehetőségét.

 • a hatalmat az öt főből álló Direktórium gyakorolta,
 • felszámolták a diktatúra kivételes törvényeit,
 • katonai sikereiket kihasználva békét kötöttek.

-          A Direktórium csak fegyveres erővel tudta biztosítani a hatalmat, mert a belső viszályok nem múltak el, ezért megnőtt a hadsereg és a katonai vezetők jelentősége.

 

 

Napóleon uralkodása

 

A hatalom megszerzése:

-          A legnagyobb katonai sikereket Bonaparte Napóleon érte el:

-          A belső rend helyreállítása érdekében 1799 novemberében katonai erővel magához ragadta a hatalmat.

 

A konzulátus időszaka:

-          A hatalom a 3 fős konzuli rendszer kezébe került, de a tényleges hatalmat Napóleon gyakorolta első konzulként. Intézkedései:

 • az újabb európai koalíció legyőzésével békét teremtett,
 • lerakta a modern francia állam alapjait:
  • a Polgári Törvénykönyv (Code Civil) megalkotása,
  • Francia Nemzeti Bank megalapítása,
  • a frank megszilárdítása,
  • egyház helyzetének rendezése.

-          1804-ben Napóleon császárrá koronáztatta magát.

 

Napóleon császársága:

-          Napóleon célja a francia forradalom eredményeinek és a polgári rend terjesztése volt, ezért európai hegemóniára tört:  

-          1812-ben a kontinentális zárlat megtörése miatt megtámadta Oroszországot:

 • Borogyinónál legyőzte az oroszokat, de
 • Moszkvából visszavonulásra kényszerült (az oroszok felgyújtották a várost),
 • az oroszok döntő vereséget mértek a visszavonuló csapatokra.

-          1813-ban a lipcsei csatában vereséget szenvedett az újból felálló koalíció seregeitől, ezért:

 • lemondásra kényszerült,
 • száműzték Elba szigetére.

-          1814-ben Napóleon megszökött a száműzetésből visszafoglalta a trónját:

 

 

 

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 484
Tegnapi: 1 703
Heti: 4 176
Havi: 11 259
Össz.: 3 216 990

Látogatottság növelés
Oldal: A felvilágosodás és a forradalmak kora
Törivázlat - © 2008 - 2023 - torivazlat.hupont.hu

Ingyen honlap és ingyen honlap között óriási különbségek vannak, íme a második: ingyen honlap

ÁSZF | Adatvédelmi Nyilatkozat

X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »