Törivázlat

- A közép- és emelt szintű érettségi vizsga leírása, követelményei és témakörei. - Írásbeli feladatlapok és megoldások. - Órai vázlatok.

 

Magyarország története a II. világháború után

 (vázlat)

 

Küzdelem a demokráciáért a II. világháború után:

-          1944. december 2-án Szegeden megalakult a Magyar Nemzeti Függetlenségi Front, amely december 21-re összehívta az Ideiglenes Nemzetgyűlést Debrecenbe.

-          A Nemzetgyűlés határozatai:

 • Létrehozta az Ideiglenes Nemzeti Kormányt Dálnoki Miklós Béla vezetésével
 • Kilépett a németek melletti háborúból és hadat üzent Németországnak (de: a Dunántúlon harcoló magyar katonák továbbra is a németek oldalán maradtak!)
 • Földreformot hirdetett és megkezdte a földosztást (1945. március, Nagy Imre)

-          Április 13-án véget értek a hadműveletek Magyarország területén.

-          Az ország lakósságának a SZEB utasítására Igazoló Bizottságok előtt kellett tisztáznia magát (háborús bűnösök felkutatása).

-          1945. november 4-én Nemzetgyűlési választásokat tartottak, melyet az FKGP nyert meg 57%-al, de a SZU nyomására négy párti koalíciós kormány alakult Tildy Zoltán (FKGP) vezetésével.

-          1946. február 1.-én kikiáltották a Magyar Köztársaságot. Elnöke Tildy Zoltán lett, ezért Nagy Ferenc (FKGP) lett a miniszterelnök. A kormány legfontosabb intézkedései:

 • Lakosságcsere egyezmény Csehszlovákiával
 • Baloldali Blokk megalakulása. Célja: a jobboldali pártok kiszorítása
 • Államosítások megkezdése (szénbányák, nagyüzemek)
 • Infláció felszámolása: 1946. augusztus 1.-én a Pengőt felváltotta a Forint.

-          1947. február 10-én Magyarország Párizsban aláírta a háborút lezáró békeszerződést:

 • Visszaállították az 1938 előtti határokat
 • A pozsonyi hídfő Csehszlovákiához került
 • Háborús jóvátételt kellett fizetni + egyéb korlátozásokat érvényesítettek.

-          A békeszerződés aláírása után szovjet forgatókönyv alapján megkezdődött a Magyar Kommunista Párttal (MKP) szövetséges pártok kiszorítása a hatalomból. Cél: szovjet mintájú egy párt rendszer létrehozása. Lépései:

 • A kisgazda vezetők eltávolítása a hatalomból:
  • Kovács Béla letartóztatása,
  • Nagy Ferenc miniszterelnök lemondatása.

Az új kormány vezetője Dinnyés Lajos lett.

 • 3 éves terv elindítása (szovjet mintára).
 • Újabb államosítások (bankok)
 • Országgyűlési („kékcédulás”) választások

-          1948-ig megtörtént az összes politikai párt kiszorítása és megsemmisítése („szalámi taktika”). 1948júniusában megalakult a Magyar Dolgozók Pártja (MDP) a kommunista és a szociáldemokrata párt egyesülésével. Ezzel létrejött az egypártrendszer Magyarországon. Intézkedések:

 • Újabb államosítások: iskolák és üzemek
 • ÁVH (Államvédelmi Hatóság) megalapítása
 • Dobi István kormányának megalakulása
 • Egyházellenes perek (Mindszenty József letartóztatása)

 

Az egy párti diktatúra kialakulása – a Rákosi – rendszer:

 

-          1949-ben megalakult a Magyar Függetlenségi Népfront (1954-től Hazafias Népfront), amely tömörítette a hatalmon kívül rekedt, de azt elfogadó politikai szervezeteket.

-          Az MDP-n belül hatalmi harcok kezdődtek. Rákosi Mátyás fő riválisát, Rajk Lászlót koholt vádak alapján koncepciós perben halálra ítéltette és kivégeztette.

-          1949. augusztus 18-án új, szovjet mintájú alkotmány lépett életbe:

 • Létrejött a Magyar Népköztársaság („minden hatalom a dolgozó népé”).
 • Kialakult a tanácsrendszer (1950-ben).

-          1950. január 1.-én indult el az első öt éves terv. Céljai:

 • Magyarország váljon a „vas és acél országává”
 • Mezőgazdaság szocialista átszervezése (erőszakos téeszesítés, állami gazdaságok kialakítása).

Végrehajtásához erőszakos eszközöket alkalmaztak:

 • Kitelepítések (pl.: Hortobágy)
 • Kulákperek,
 • Munkatáborok felállítása (pl.: Recsk)
 • Megfélemlítés,
 • Börtönbüntetés,
 • Kínzás,
 • Erőszak, stb.

-            Hatalma kiszélesítése érdekében 1952 augusztusában Rákosi magához ragadta a miniszterelnöki funkciót is (az MDP vezetője is ő volt).

-            1953-ban Sztálin halála után a Szovjetunióban Hruscsov vezetésével enyhülési politika kezdődött, amely Magyarországon is éreztette hatását:

 • Nagy Imre alakított kormányt,
 • Közkegyelmet hirdettek,
 • Megszűntek a kitelepítések,
 • Véget ért az erőszakos téeszesítés.

-            1955-ben az Osztrák Államszerződés aláírása után a Szovjetunióban ismét a Sztálini keményvonalas politika került előtérbe. Hatására:

 • Nagy Imrét leváltották, és kizárták a pártból,
 • Hegedűs András alakított kormányt.

-            1955-ben Magyarország ENSZ tagállam lett.

 

Forradalom és szabadságharc Magyarországon 1956-ban:

-            1956 februárjában az SZKP XX. Kongresszusán Hruscsov leleplezte a Sztálini személyi kultuszt. Hatására Magyarországon is enyhülés kezdődött:

 • Vita kezdődött a Petőfi Körön belül a rendszer átalakításáról,
 • Az MDP júliusi ülésén leváltották Rákosit az első titkári funkcióból. Helyére Gerő Ernőt választották,
 • Október 6-án Rajk Lászlót és társait újra eltemették,
 • Október 22-én az egyetemisták és főiskolások tüntetést hirdettek október 23-ra.

-            1956. október 23.-án Budapesten békés tüntetések kezdődtek a Műegyetem előtt és a Petőfi szobornál:

 •  A fiatalok mellé álló tömeg követelte a hatalmon lévő rendszer hibáinak kijavítását és a bűnösök leváltását,
 • Estére fegyveres csoportok jelentek meg a tömegben, ezért az események radikalizálódtak:
  • megostromolták a Magyar Rádiót és a Szabad Nép székházát (az MDP hivatalos lapja),
  • ledöntötték a Sztálin szobrot. A szovjet csapatok bekapcsolódtak a harcokba.

-          Október 24.-én a tömegek követelésére újból Nagy Imre lett a miniszterelnök.

-          Október 25.-én a Kossuth téren tüntető tömegbe lőttek (parlament előtti vérengzés), ezért Gerő Ernő lemondott a párt vezetői funkciójáról. Helyét Kádár János vette át.

-          Október 30-ig megteremtődött a többpárti demokrácia kialakulásának esélye: újjáalakultak a volt politikai pártok.

-          November 1.-én Magyarország kilépett a Varsói Szerződésből, és semleges országgá nyilvánította magát.

-          November 3-ig a SZU és az USA vezetői megállapodást kötöttek:

 • Az USA visszavonja szövetségeseit a szuezi térségből
 • Magyarország a szovjet érdekszférába tartozik.

-          November 3-án a szovjet hadvezetés tőrbe csalta a magyar katonai vezetőket (Maléter Páll és társai)

-          November 4-én megkezdődött Magyarország katonai megszállása, a forradalom eltiprása.

-          November 4-én Kádár János a Szovjetunióban ellenkormányt alakított (Magyar Forradalmi Munkás - Paraszt Kormány).

 

-          A forradalom következményei:

 • Nagy Imre és társai elrablása
 • Statárium bevezetése
 • Munkásőrség felállítása
 • Letartóztatások
 • Megtorlások
 • Nagy Imre és társainak kivégzése 1958. június 16-án
 • Kivégzések, bebörtönzések.

 

A Kádár – rendszer stabilizációja:

 

-          1956 végén életszínvonal növelő intézkedéseket hozott a Kádár kormány, pl.: fizetés-emelés, könnyebb lakáshoz jutás, ezért népszerűsége nőtt.

-          1960 részleges, 1963-ban általános amnesztiát hirdettek.

-          Felgyorsult a mezőgazdaság szocialista átszervezése, melynek során szakítottak az erőszakos fellépésekkel és az ún. „meggyőzés” taktikáját alkalmazták.

-          A 60-as évek elején nagyszabású lakásépítési és szociális program indult, pl.: GYES bevezetése.

-          1968-ban bevezették az új gazdaságirányítási mechanizmust. Lényege:

 • A centralizált pártirányítást a gazdaságban közvetett irányítás váltotta fel, ami növelte a vállalatok önállóságát.
 • Bevezették a háztáji rendszert, ami megoldotta az élelem hiányt.

 

De: 1968-ban Magyarország is csatlakozott a Csehszlovákiát megszálló szocialista országokhoz.

 

-          Az 1968-as gazdasági reformok miatt Magyarországon a szocialista táboron belül viszonylagos jólét uralkodott („gulyás kommunizmus”), ami kivívta az ún. „baráti” államok ellenszenvét. Ezért, szovjet utasításra1972-ben a reformok „módosítására” kényszerült az ország. 1975-ben leváltották a 68-as reformokat kidolgozó Fock Jenő miniszterelnököt és helyére a keményvonalas szovjet irányt követő Lázár Györgyöt állították.

-          1978-ban az USA visszaadta a királyi koronát Magyarországnak.

-          1980-ban magyar járt a világűrben Farkas Bertalan személyében.

-          Az 1980-as évek elejétől megkezdődött Magyarország eladósodása. Oka: a szocialista tábor többi tagjával együtt nem reagált a kapitalista világot a 70-es években megrázó ún. olaj árrobbanásra. Ezért az életszínvonal megtartása érdekében külföldi, főleg nyugati hitelek felvételére kényszerült. Mértéke 1990-ig: 21 milliárd USA dollár.

 

A magyarországi rendszerváltozás:

-          1985-ben a Szovjetunióban M. Gorbacsov került hatalomra, aki elindította a rendszer megújítását és átalakítását célzó reformfolyamatot. Hatására Magyarországon is előtérbe kerültek az ún. „reform kommunisták”.

-          Fellépésük hatására:

 • 1987-ben Lázár György helyére Grósz Károly került a kormány élére
 • Kidolgozták a „Gazdasági és társadalmi átalakítási program”- ot
 • Értelmiségi viták kezdődtek a párton belül és kívül, melynek hatására a Lakitelki Találkozón megalakult az MDF.
 • 1988-ban létrejött az SZDSZ és a FIDESZ. Újjáalakult az FKGP és a KDNP.
 • 1988 májusában az MSZMP éléről leváltották Kádár Jánost, helyére Grósz Károly került. Novembertől Németh Miklós lett a miniszterelnök.

-          1989 tavaszán Pozsgay Imre népfelkelésnek nevezte 1956-ot, ezzel lehetőség nyílt Nagy Imre és társai újratemetésére (1989. június 16.).

-          Megalakult az Ellenzéki Kerekasztal, melynek célja az egy párti diktatúra felszámolása, és a több párti demokrácia kialakítása volt.

-          1989. második felére összeomlott a szovjet mintájú szocialista rendszer a térség országaiban.

-          1989 végén az MSZMP XIV. kongresszusán kimondták a párt megszűnését. Helyét a reformok híveiből alakult MSZP és a kádári hagyományokat folytatni akaró Munkás Párt vette át.

-          1989. október 23-án kihirdették a módosított alkotmányt: létrejött a (3.) Magyar Köztársaság.

-          1989 végéig az MSZP és az Ellenzéki Kerekasztal képviselői megállapodtak a többpárti demokrácia kialakításának szabályairól.

-          1990 tavaszán parlamenti választásokat tartottak, melynek eredményeként hat párti országgyűlés alakult. A győzelmet az MDF szerezte meg, és az FKGP valamint a KDNP bevonásával koalíciós kormányt alakított Antal József vezetésével. Ellenzéki pártok maradtak: SZDSZ, MSZP, FIDESZ. A köztársaság elnöke Göncz Árpád lett (1990-2000.)

Végbement a rendszerváltás Magyarországon.

1991. június 19-ig távozott a szovjet hadsereg az országból.

 

Rendszerváltozás utáni fontosabb események:

 

Miniszterelnökök:     

Antal József                1990-1993     

Boros Péter                 1993-1994

Horn Gyula                1994-1998     

Orbán Viktor              1998-2002     

Medgyessy Péter        2002-2004     

Gyurcsány Ferenc       2004-2009

Bajnai Gordon              2009-2010                 

Orbán Viktor                2010-

Köztársasági elnökök:

Göncz Árpád                 1990-2000

Mádl Ferenc                   2000-2005

Sólyom László                2005-2010

Schmidt Pál                     2010-2012

Áder János                       2012-

Események:   

-          Magyarország kilépett a KGST-ből és a VSZ-ből 1991.-ben.

-          Az ország csatlakozik az Európai Közösség társult államai közé.

-          Megkezdődik a NATO-hoz és az újjáalakult EU-hoz való felvétel elbírálása és a feltételek teljesítése.

-          1997-ben Magyarország a NATO teljes jogú tagállama lett.

-          2004. május 1-én csatlakoztunk az Európai Unióhoz.

-         2011. április 25- én Magyarországon új alkotmányt fogadtak el, amely 2012. január 1-én lépett hatályba.

 

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 193
Tegnapi: 581
Heti: 1 473
Havi: 9 103
Össz.: 2 121 127

Látogatottság növelés
Oldal: Magyarország története a II. világháború után (vázlat)
Törivázlat - © 2008 - 2019 - torivazlat.hupont.hu

Ingyen honlap és ingyen honlap között óriási különbségek vannak, íme a második: ingyen honlap

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »