Törivázlat

Történelem vázlatok - érettségi információk - segédanyagok a felkészüléshez, tanuláshoz - források, adatbázisok, folyóiratok, érdekességek és filmek elérhetősége

 

Magyarország a kora újkorban

 

I. Az önálló Magyar Királyság bukása

 

A központi hatalom szétesése:

-          Mátyás halála után (1490) hatalmi harcok kezdődtek a trónért, melyből Jagelló Ulászló (cseh király) került ki győztesen. II. Ulászló (1490-1516) megválasztásának feltételei:

 • saját költségén védi az országot (zsoldosok),
 • nem szed rendkívüli hadiadót,
 • kikéri a rendek véleményét az irányításban.

-          Mátyás központi hatalmának alapjait, a szakképzett hivatalnokokat és a zsoldossereget felszámolták.

-           Rendi küzdelmek kezdődtek:

 • Bárók (főnemesek) – (kb. 40 család),
  • a királyi tanácsban vezető szerepet játszottak,
  • saját bandériummal rendelkeztek, ezért
  • rajtuk múlt az ország védelme, de: a török elleni védelem helyett egymással harcoltak.                                                                                        
 • Nemesség (köznemesek),
  • a királyi vármegyék követei,
  • 1505 rákosi országgyűlés végzése: magyar királyt választanak Ulászló halála után.
 • 1514-ben Werbőczy István Hármaskönyve (Tripartitum) rendszerezte a nemesi szokásjogot.

 

Az 1514-es parasztfelkelés:

-          Okai:

 • A jobbágyság helyzete jelentősen romlott:
  • terheik nem változtak (magas adók), ezért
  • tovább differenciálódik:
   • vékony gazdagparaszti réteg,
   • nagyszámú zsellér (1/8 teleknél kisebb birtokos).
 • A mezővárosok lakóit fejenkénti adózásra kényszerítették.

-          Eseményei:

 • Bakócz Tamás érsek pápai parancsra keresztes hadjáratot hirdetett 1514-ben.
 • Dózsa György vezetésével falusi és városi szegények tömegesen szálltak harcba, de a török helyett a nemesekre támadtak.
 • Temesvárnál leverték a felkelőket.

-          Következményei:

 

Bel- és külpolitikai problémák Mohács előtt:

-          A terjeszkedő Oszmán Birodalom ereje megnőtt.

-          II. Ulászló házassági szerződést kötött a Habsburgokkal (1515).

-          Európában Habsburg ellenes szövetség jött létre francia vezetéssel (Cognac-i liga, 1525).

De:

-          II. Lajos (1516-26) nem fordított elég gondot a török veszély elhárítására, így I. Szulejmán elfoglalta Nándorfehérvárt 1521. augusztus 29-én.

 

A mohácsi csata:

-         I. Szulejmán 1526 tavaszán támadást indított Magyarország ellen.

-          A magyar király hadba hívta a nemességet, de csekély számú haderő gyűlt össze.

-          A magyar sereg a mohácsi síkon ütközött meg a török sereggel 1526. 08. 29-én:

-          A katasztrófa okai:

 

A mohácsi vereség következményei:

-          A törökök bevonultak Budára, de ősz végére elhagyták az országot hatalmas pusztítást hagyva maguk után.

-         A köznemesek Szapolyait választották királlyá (rákosi végzés): I. János (1526-40).

-          A bárók Habsburg Ferdinándot választották királlyá (házassági szerződés): I. Ferdinánd (1526-64).

-          Állandósultak a harcok a két király és híveik között.

 

Az ország kettészakadása:

-          A kettős királyválasztás eredményeként belső harcok kezdődtek, ezért kettészakadt az ország:

 • nyugati országrész: I. Ferdinánd uralma alatt, aki bátyjától, V. Károlytól kapott segítséget,
 • keleti országrész: I. János uralma alatt, aki a török szultántól és Lengyelországból kapott támogatást, de főként Erdélyben uralkodott.

-          1529-ben Szulejmán Ferdinánd ellen vonult, útközben az elfoglalta a Budai várat és Szapolyainak adta.

-          1532-ben a török sereg Bécs ellen vonult, de Kőszegnél Jurisics Miklós vezetésével megállították őket.

-          A hatalmi harcokat kihasználva a bárók és a köznemesek személyes érdekeiket érvényesítették.

-          A két fél közötti küzdelemnek az 1538-ban megkötött Váradi béke vetett véget:

 • a két király elismerte egymás uralmát,
 • Szapolyai halála után a korona Ferdinándot illeti.

-          1540-ben Szapolyai János meghalt, de a török szultán elismerte halála előtt született fiát, János Zsigmondot törvényes királynak.

 

Az ország három részre szakadása:

-          I. Ferdinánd a Váradi békére hivatkozva támadást indított, ezért Izabella királyné a törököktől kért segítséget:

-          A török megszállás Magyarország három részre szakadását jelentette:

 • Magyar Királyság: északi és nyugati országrész + Horvátország.

Székhelye Pozsony → Habsburg uralom (I. Ferdinánd).

 • Török Hódoltság: Középső és déli országrész.

Székhelye Buda → török uralom (I. Szulejmán).

 • Erdélyi Fejedelemség: Erdély + Partium 1571-től önálló állam.

Székhelye Gyulafehérvár → török függés (János Zsigmond).

 

Kísérletek az ország egyesítésére:

-       Buda elvesztése után a keleti országrészt irányító Fráter György (János Zsigmond nevelője) tett kísérletet az ország egyesítésére. A katonai segítséget a Habsburgoktól remélte, ezért felajánlotta országrészét I. Ferdinándnak, de:

- a Ferdinánd csapatai nem tudták visszafoglalni Budát,

- a törökök újabb területeket foglaltak el Buda biztosítására,

- Fráter György a Habsburg kudarcok miatt együttműködést színlelt a törökökkel,

- ezért Ferdinánd zsoldosai meggyilkolták (1551),

- a törökök büntetőhadjáratot indítottak 1552-ben, melynek célja a nyugati és keleti országrészek szétválasztása volt.

 

 A várháborúk:

-          A török célja a megszerzett területek katonai biztosítása, újabb terjeszkedés és Bécs elfoglalása volt, ezért:

 • hadjáratokat indított (1526 - Mohács, 1529 – Buda és Bécs ellen),
 • elfoglalta Budát és az oda vezető út mentén lévő várakat (1541-1546),
 • támadta az újonnan kialakított végvárrendszert:
  • 1532 Kőszeg – Jurisics Miklós,
  • 1552 Drégely – Szondi György,
  •           Temesvár – Losonczy István,
  •            Szolnok – Nyáry Lőrinc,
  •            Eger – Dobó István, Mekcsey István,
  • 1566 Szigetvár –Zrínyi Miklós,
  • 1568-ban a drinápolyi béke rögzítette a kialakult erőviszonyokat.

A királyi Magyarország:

-          1541 után a közép-európai Habsburg Birodalom része lett:

 • területét főkapitányságokra osztották
  • kb. 100 végvár és 15-20 ezer katona védte,
  • feladata: Ausztria és Bécs védelme volt, ezért
  • új védelmi rendszert építettek ki a Kanizsa, Győr, Komárom vonal mentén.
 • új politikai és igazgatási rendszert építettek ki:
  • új központi hivatalok jöttek létre:
   • Helytartóság (a közigazgatást szervezte),
   • kormányszékek:
    • Magyar Kamara (pénzügyek),
    • Udvari Tanács (hadügy),
    • Magyar Kancellária (udvari érdekek érvényesítése).
    • az udvar az országon kívülre, Bécsbe került,
    • a magyar országgyűlés megmaradt, de elvesztette jelentőségét.

A hódoltsági terület:

-          A Török Birodalom tartományaként katonai alapon rendezték be:

 • közigazgatási egységek:
  • vilajetek - élükön a pasa állt (legnagyobb hatalommal a budai pasa rendelkezett, aki a szultán helytartója volt),
  • szandzsákok - élükön a bég vagy aga állt
 • fontos hivatalok: defterdár, mufti, kádi,
 • a meghódított föld a szultáné volt, melynek egy részét használatba adták a szpáhiknak,
 • a meghódított lakósságot súlyos adófizetésre kötelezték.

-          A meghódított magyaroktól a korábbi földesurak és az egyház is beszedték az adót (kettős adóztatás).

-          A súlyos adóterhek és az állandó háborúk miatt a lakosság nagy része elmenekült vagy elpusztult, főként a határok mentén.

-          A török uralom jelentős építészeti emlékeket hagyott (fürdők, imahelyek: dzsámik és minaretek).

 

Az önálló Erdélyi Fejedelemség:

-          Területe Erdély és a Partium (Részek) I. Szulejmán jóvoltából került János Zsigmond kezébe.

-          A fő cél Erdély és a Magyar Királyság egyesítése nem sikerült, ezért 1570-ben a Habsburgok elismerték önállóságát (speyeri egyezmény), de a törökök hűbéres államává vált:

 • évente adót fizetett a töröknek,
 • a fejedelmet csak a szultán engedélyével választhatták meg, akik
 • nem folytathatnak önálló külpolitikát (háború és béke kérdésében).

-          Az elsőrendű feladat a védelem ellátása, ezért

-          Erdély lakossága: magyar, székely, német (szász), román. 

 

 

 • II. Küzdelem a törökök és a Habsburgok ellen

   

  A tizenöt éves háború (1591 -1606):

  -          I. Rudolf (1576-1608) célja a törökök kiűzése Európából, ezért robbant ki a 15 éves háború 1591-1606 között:

  • a kezdeti Habsburg és erdélyi összefogás katonai sikereket hozott, de
  • Erdély kilépett a szövetségből, ezért a törökök kerültek fölénybe.

  -          A háború következményei:

  • az elhúzódó háború terheit I. Rudolf a magyar főurak vagyonának megszerzésével akarta enyhíteni, ezért
   • a protestantizmus felszámolásának látszatával (ellenreformáció) hűtlenségi pereket indított,
   • rendeleti (központi) kormányzást vezetett be.
  • Bocskai István a hajdúk segítségével szembe szállt a császár elfogató parancsának.

   

  A Bocskai felkelés:

  -          Az 1604-1606 között zajló küzdelem során Erdély, és a Királyi Magyarország jelentős része a felkelők ellenőrzése alá került. A siker okai:

  • összefogás jött létre a magyar és az erdélyi rendek között, akik
  • mindkét országban fejedelmükké választották Bocskait, aki
  • felszabadította a mellé állt hajdúkat a jobbágyi állapotból:
   • közös nemességet adott nekik, és
   • letelepítette őket (hajdúvárosok),
   • amiért cserébe katonáskodniuk kellett (jelentős haderő).
  • Bocskai uralmát török is elismerte, de a Habsburgokkal történő megegyezésért cserébe Bocskai elutasította a török által küldött koronát.

  -          Eredménye:

  • Bécsi béke megkötése 1606-ban:
   • Bocskai lemondott a magyar fejedelmi címről,
   • vallásszabadság elismerése,
   •  rendi alkotmány megerősítése,
   •  Erdély önállóságának elismerése,
   • a 15 éves háború befejezése, ezért történt a 
  • Zsitvatoroki béke megkötése 1606-ban (Habsburg-török):
   • a status quo (= fennálló viszonyok szentesítése) elismerése,
   • a várháborúk befejezése.

   

  A magyar rendek előretörése:

  -          Az elszenvedett vereségek hatására I. Rudolf 1608-ban lemondásra kényszerült II. Mátyás (1608-19) javára, aki a hajdúk segítségével szerezte meg a hatalmat. A kapott támogatásért cserébe:

  • az 1608 pozsonyi ogy. megerősíttette a bécsi béke pontjait (rendi jogok),
  • az uralkodó a rendek jóváhagyásával kormányozta az országot,
  • helyreállították nádorválasztás jogát.

   

  Erdély aranykora:

  -          Bethlen Gábor (1613-29) a török támogatásával jutott hatalomra. Bekapcsolódott a harminc éves háborúba, melynek során meghódította a Felvidéket, ezért:

  • 1620-ban Bethlent a magyar rendek királlyá választották, ezért
  • 1621-ben II. Ferdinánd a nikolsburgi béke megkötésére kényszerült:
   • Bethlen lemondott foglalásairól és a magyar királyi címről, ezért
   • megerősítik az 1606-os bécsi béke pontjait,
   • Bethlen megkapta 7 kelet-magyarországi vármegye jövedelmét.

  -          Bethlen fejedelemsége idején jött létre Erdély aranykora. Okai:

  • erős fejedelmi hatalom, melynek alapja:
   • a fejdelem kezében lévő birtokok,
   • állandó haderő,
   • rendek támogatása.
  • sikeres gazdaságpolitika:
   • vámokkal védte a hazai termelést (protekcionizmus),
   • ipar fejlesztése – külföldi mesteremberek,
   • állami monopólium bizonyos termékekre (marha, méz),
   • saját birtok növelése + 7 vármegye jövedelme. 
  • a tudomány és a művészetek támogatása:
   • protestáns főiskola,
   • könyvtár,
   • építkezések.

  -     I. Rákóczi György (1630-1648) folytatta Bethlen politikáját:

  • katonai sikereinek hatására 1645-ben a Linzi békében elismertette:
   • a bécsi béke megerősítését,
   • és a vallásszabadság kiterjesztését a jobbágyokra.

  -          Fia II. Rákóczi György (1648-60) a töröktől független, önálló       politikába kezdett:

  Küzdelem az ország egyesítéséért:

  -      A XVII. század közepén a magyar és erdélyi nemesség számára közös cél volt az ország egyesítése és a török kiűzése. De: a vesztfáliai béke (1648) után újabb Habsburg-török béke jött létre. Ezért:

  • a magyar főnemesség (társadalom) csalódott,
  • magyar rendi szervezkedés, ellenállás erősödik.

  -    Zrínyi Miklós (1620-1664) költő és hadvezér célja:

  • nemzeti hadsereg felállítása (a török kiűzéséhez magyar erőfeszítés kell),
  • nemzeti király választása.

  (Művei: Szigeti veszedelem, Mátyás király életéről való elmélkedések, Az török áfium ellen való orvosság, Tábori kis tracta)

  -     1663-ban kiújult a háború a törökökkel:

  De: 1664-ben a vasvári béke török kézen hagyta az elesett magyar várakat.

   

  A Wesselényi-féle összeesküvés és következményei:

  -          A vasvári béke megkötésével elégedetlen főurak szervezkedésbe kezdtek. Okai:

  -          Résztvevők: Wesselényi Ferenc (nádor), Zrínyi Péter, Frangepán Ferenc, Nádasdy Ferenc,

  I. Rákóczi Ferenc

  -          A lázadók török segítséggel akarták kivívni a függetlenséget, de leleplezték őket (kivégzések).

  -          A felkelés felszámolása után I. Lipót (1657-1705) abszolutizmust vezetett be:

  • üldözte a protestánsokat,
  • felfüggesztette a magyar alkotmányt,
  • elbocsátotta a magyar végvári katonákat,
  • adókat emelt.

   

  Thököly fejedelemsége:  

  -          I. Lipót abszolutista kormányzása kudarcot vallott. Okai.

  •  az elégedetlenkedők létrehozták a kuruc mozgalmat (bujdosók, végváriak),
  • Habsburg ellenes szövetség bontakozott ki francia segítséggel (a kurucokat támogatták),
  • Apafi Mihály erdélyi fejedelem Thököly Imrét nevezte ki a kurucok vezérének,
  • 1678-tól a kurucok katonai sikereket értek el, ezért

  -          1681-ben a soproni országgyűlésen I. Lipót helyreállította a rendi alkotmányt.

  -          A kurucok elutasították a megegyezést, mert sérelmeiket, csak részben orvosolta, ezért 1682-ben új államot hoztak létre a Felvidéken.

  • fejedelme: Thököly Imre,
  • Központja: Kassa,
  • erősen függött a töröktől.

  Eredménye: Magyarország négy részre szakadt.

 

III. A törökök kiűzése

A törökök kiűzése:

 • -          1683-ban a török hadjáratot indítottak Bécs ellen. Következményei:

  • súlyos török vereség,
  • 1684-ben létrejött a Szent Liga (Ausztria, Velence, Lengyelország) a törökök visszaszorítására.

  -          Megindult a felszabadító háború:     

   

  -          A felszabadító háború következményei:     

  • 1687-ben a Pozsonyi országgyűlésen:
   • a magyar nemesség lemondott az Aranybulla ellenállási záradékáról,
   • elismerik a Habsburgok férfiági örökösödését a magyar trónon,
   • lemondtak a szabad nádorválasztás jogáról.
  • Apafi Mihály halála után Erdélyt megszerezték a Habsburgok (Diploma Leopoldinum), de: nem egyesítették Magyarországgal,
  • a háború terheit a magyar népre hárították:
   • megemelték az adókat,
   • növekedtek a katonai terhek (porció, forspont),
  • a visszafoglalt földek egy részét idegeneknek adták,
  • Habsburg csapatok szállták meg az országot.

  -          Az intézkedések hatására az ország egész lakossága szembekerült a császári udvarral.

 

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 435
Tegnapi: 1 703
Heti: 4 127
Havi: 11 210
Össz.: 3 216 941

Látogatottság növelés
Oldal: Magyarország a kora újkorban
Törivázlat - © 2008 - 2023 - torivazlat.hupont.hu

Ingyen honlap és ingyen honlap között óriási különbségek vannak, íme a második: ingyen honlap

ÁSZF | Adatvédelmi Nyilatkozat

X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »