Törivázlat

- A közép- és emelt szintű érettségi vizsga leírása, követelményei és témakörei. - Írásbeli feladatlapok és megoldások. - Órai vázlatok.

 

history.jpg

 

EMELT SZINTŰ ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK

(Hatályos: 2017. január 1-től!)

 

Az emelt szintű érettségi vizsga egyszerű, rövid választ igénylő feladatainak megoldásához szükséges részletes követelményeket a történelem kerettanterveknek az évszámokra, személyekre, topográfiára és fogalmakra vonatkozó részei tartalmazzák.

Az emelt szintű érettségi vizsga írásbeli részének szöveges (kifejtendő) feladatai és szóbeli tételei megoldásához szükséges nevek, fogalmak, stb. körére vonatkozóan a kerettanterveknek az évszámokra, személyekre, topográfiára és fogalmakra vonatkozó részei példaként értelmezendőek

.

 

1.      Az ókor és kultúrája

 

1.1.Poliszok ókori Hellászban

-

1.2.Társadalmi és politikai küzdelmek az ókori Rómában

Octavianus hatalomra jutása és a principátus Augustus idején.

1.3.Az európai kultúra alapjai.

Az ókori keleti civilizációk vallási és kulturális jellemzői.

A görög filozófia kimagasló képviselői (Platón, Arisztotelész).

A kereszténység államvallássá válása.

 

2.      A középkor

 

2.1.Nyugat-Európa a kora középkorban

A Frank Birodalom történetének főbb állomásai.

2.2.A középkori egyház

A legfontosabb szerzetesrendek jellemzői (pl. bencések, kolduló rendek).

2.3.Az érett középkor Nyugat-és Közép-Európában

A rendi állam kialakulása és működése Angliában és Franciaországban.

2.4.Az iszlám vallás és az Oszmán Birodalom

Az Oszmán Birodalom kialakulása és főbb jellemzői.

2.5 A középkor kultúrája

Művelődés és írásbeliség a középkorban.

 

3.      A középkori magyar állam megteremtése és virágkora

 

 

3.1.A magyar nép története az államalapításig

A honfoglaló magyarság életmódja.

3.2. Az államalapítás és az Árpád-házi uralkodók kora

Az új rend megszilárdulása Szent László és Könyves Kálmán idején.

Az Aranybulla.

3.2.Az Anjouk és Luxemburgi Zsigmond kora

I. (Nagy) Lajos törvényei és az Anjou-kori társadalom.

Zsigmond király külpolitikája.

3.3.A Hunyadiak

Hunyadi János törökellenes harcai.

 

4.      Szellemi, társadalmi és politikai változások a kora újkorban (1492-1789)

 

4.1.A földrajzi felfedezések és következményei

A 16-17. századi gyarmatosítás és a világgazdaság kialakulása.

4.2.Reformáció és katolikus megújulás

-

4.3. Alkotmányosság és abszolutizmus a 17-18. században

A francia abszolutizmus XIV. Lajos korában.

4.4. A felvilágosodás kora

Az Egyesült Államok létrejötte és alkotmánya.

4.5. Nagyhatalmi konfliktusok a 17-18. században

Nagyhatalmi konfliktusok a 17-18. században (harmincéves háború, spanyol örökösödési háború, osztrák örökösödési háború, hétéves háború).

 

Magyarország a kora újkorban (1490-1790)

 

5.1. Az ország három részre szakadása és az országrészek berendezkedése

A három országrész berendezkedése.

5.2. Az Erdélyi Fejedelemség virágkora

Bethlen Gábor fejedelemsége.

5.3. A török kiűzése és a Rákóczi-szabadságharc

Zrínyi Miklós tevékenysége és a török kiűzése Magyarországról.

5.4. Magyarország a 18. századi Habsburg Birodalomban

-

5.5. Művelődés, egyházak, iskolák

Reformáció és katolikus megújulás Magyarországon.

 

6.      A polgári átalakulás, a nemzetállamok és az imperializmus kora (1789-1914)

 

6.1. A francia forradalom eszméi és a napóleoni háborúk

A napóleoni háborúk fordulópontjai.

A nagyhatalmi együttműködés céljai és rendszere a bécsi kongresszus nyomán.

6.2. A 19. század eszméi és a nemzetállami törekvések Európában

Az egységes Németország létrejötte és nagyhatalommá válása.

6.3. Gyarmati függés és harc a világ újrafelosztásáért

Gyarmatok és gyarmattartók a 19. század közepétől az első világháborúig.

6.4.  Az ipari forradalom hullámai és hatásai

Az ipari forradalmak társadalmi hatásai (demográfia, életmód, nők helyzete).

 

 

7.      A polgárosodás kezdetei és kibontakozása Magyarországon (1790-1914)

 

7.1. A reformkor

A nemzeti eszme a reformkorban.

A rendi országgyűlés és a megyerendszer működése.

7.2. Forradalom és szabadságharc

Népek, nemzetiségek (pl.: németek, zsidók, szlávok) szerepe a forradalom és szabadságharc eseményeiben.

7.3. A kiegyezés és a dualizmus

A polgári állam kiépülése Magyarországon (közigazgatás, közegészségügy, iskolahálózat).

7.4.  Társadalmi és gazdasági változások a dualizmus korában

Budapest világvárossá fejlődése.

Társadalmi és életmódbeli változások a dualizmus korában.

Egyenlőség és emancipáció.

 

 

8.      A világháborúk kora (1914-1945)

 

8.1. Az első világháború és következményei

-

8.2. Gazdaság, társadalom és életmód

Életmód és mindennapok a 20. század első felében.  A világgazdasági válság és a New Deal. 

8.3. A fasizmus és a nemzetiszocializmus

Az olasz fasizmus jellemzői.

8.4. A kommunista diktatúra

-

8.5. A második világháború

A második világháború főbb hadi és diplomáciai eseményei.

 

 

9.      Magyarország a világháborúk korában (1914-1945)

 

9.1. Az első világháború és következményei Magyarországon

Magyarország az első világháborúban.

Az őszirózsás forradalom és a tanácsköztársaság.

9.2. A Horthy-korszak

A válság és hatása: a belpolitikai élet változásai az 1930-as években.

9.3. Művelődési viszonyok és társadalom

A klebelsbergi oktatás-és kultúrpolitika.

9.4. Magyarország a második világháborúban

Magyarország a náci birodalom árnyékában.

A területi revízió lépései.

Kállay Miklós miniszterelnöksége.

 

 

10.  A jelenkor (1945-től napjainkig)

 

10.1. A kétpólusú világ kialakulása

Nemzetközi konfliktusok a hidegháború idején (berlini válság, Korea, Kuba, Vietnam).

10.2. A „harmadik világ”

A gyarmati rendszer felbomlása Indiában.

A Kínai Népköztársaság létrejötte.

A közel-keleti helyzet összetevői, az izraeli állam.

10.3. A kétpólusú világrend megszűnése

-

10.4. Az európai integráció

Az európai integráció főbb állomásai (bővülés és mélyülés).

10.5. A globális világ sajátosságai

A tömegkultúra új jelenségei napjainkban.

 

 

11.  Magyarország 1945-től a rendszerváltozásig

 

11.1. A kommunista diktatúra kiépítése és a Rákosi-korszak

Magyarország szovjetizálása (1945-1949).

11.2. Az 1956-os forradalom és szabadságharc

A magyar forradalom nemzetközi jelentősége és összefüggései

11.3. A Kádár-korszak

A Kádár-rendszer válsága, a külpolitikai változások és az ellenzéki mozgalmak.

11.4. A rendszerváltozás és a piacgazdaságra való áttérés

A

A közjogi rendszer átalakítása (1990-2011).

11.5. Demográfiai folyamatok és a határon túli magyarság

Demográfiai változások Magyarországon 1945-től.

 

 

12.  Társadalmi, állampolgári, pénzügyi és munkavállalói ismeretek

 

 

12.1. Társadalmi tagozódás és felelősségvállalás

Társadalmi rétegződés és társadalmi egyenlőtlenségek.

Nemzetiségek Magyarországon.

12.2. Az aktív és felelős állampolgárság alapjai

-

12.3. Alapvető pénzügyi és gazdasági fogalmak, folyamatok. A munkaviszonyhoz kapcsolódó ismeretek

Az állam gazdasági szerepvállalása.

A pénzpiac működése.

A vállalkozási formák, a vállalkozás alapítása és működtetése.

 

 

EMELT SZINTŰ ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK

(Hatályos: 2017. január 1-től!)

 

Az emelt szintű érettségi vizsga egyszerű, rövid választ igénylő feladatainak megoldásához szükséges részletes követelményeket a történelem kerettanterveknek az évszámokra, személyekre, topográfiára és fogalmakra vonatkozó részei tartalmazzák.

Az emelt szintű érettségi vizsga írásbeli részének szöveges (kifejtendő) feladatai és szóbeli tételei megoldásához szükséges nevek, fogalmak, stb. körére vonatkozóan a kerettanterveknek az évszámokra, személyekre, topográfiára és fogalmakra vonatkozó részei példaként értelmezendőek

.

 

1.      Az ókor és kultúrája

 

 

1.1.Poliszok ókori Hellászban

-

1.2.Társadalmi és politikai küzdelmek az ókori Rómában

Octavianus hatalomra jutása és a principátus Augustus idején.

1.3.Az európai kultúra alapjai.

Az ókori keleti civilizációk vallási és kulturális jellemzői.

A görög filozófia kimagasló képviselői (Platón, Arisztotelész).

A kereszténység államvallássá válása.

 

2.      A középkor

 

 

2.1.Nyugat-Európa a kora középkorban

A Frank Birodalom történetének főbb állomásai.

2.2.A középkori egyház

A legfontosabb szerzetesrendek jellemzői (pl. bencések, kolduló rendek).

2.3.Az érett középkor Nyugat-és Közép-Európában

A rendi állam kialakulása és működése Angliában és Franciaországban.

2.4.Az iszlám vallás és az Oszmán Birodalom

Az Oszmán Birodalom kialakulása és főbb jellemzői.

2.5 A középkor kultúrája

Művelődés és írásbeliség a középkorban.

 

3.      A középkori magyar állam megteremtése és virágkora

 

 

3.1.A magyar nép története az államalapításig

A honfoglaló magyarság életmódja.

3.2. Az államalapítás és az Árpád-házi uralkodók kora

Az új rend megszilárdulása Szent László és Könyves Kálmán idején.

Az Aranybulla.

3.2.Az Anjouk és Luxemburgi Zsigmond kora

I. (Nagy) Lajos törvényei és az Anjou-kori társadalom.

Zsigmond király külpolitikája.

3.3.A Hunyadiak

Hunyadi János törökellenes harcai.

 

4.      Szellemi, társadalmi és politikai változások a kora újkorban (1492-1789)

 

4.1.A földrajzi felfedezések és következményei

A 16-17. századi gyarmatosítás és a világgazdaság kialakulása.

4.2.Reformáció és katolikus megújulás

-

4.3. Alkotmányosság és abszolutizmus a 17-18. században

A francia abszolutizmus XIV. Lajos korában.

4.4. A felvilágosodás kora

Az Egyesült Államok létrejötte és alkotmánya.

4.5. Nagyhatalmi konfliktusok a 17-18. században

Nagyhatalmi konfliktusok a 17-18. században (harmincéves háború, spanyol örökösödési háború, osztrák örökösödési háború, hétéves háború).

 

Magyarország a kora újkorban (1490-1790)

 

5.1. Az ország három részre szakadása és az országrészek berendezkedése

A három országrész berendezkedése.

5.2. Az Erdélyi Fejedelemség virágkora

Bethlen Gábor fejedelemsége.

5.3. A török kiűzése és a Rákóczi-szabadságharc

Zrínyi Miklós tevékenysége és a török kiűzése Magyarországról.

5.4. Magyarország a 18. századi Habsburg Birodalomban

-

5.5. Művelődés, egyházak, iskolák

Reformáció és katolikus megújulás Magyarországon.

 

6.      A polgári átalakulás, a nemzetállamok és az imperializmus kora (1789-1914)

 

6.1. A francia forradalom eszméi és a napóleoni háborúk

A napóleoni háborúk fordulópontjai.

A nagyhatalmi együttműködés céljai és rendszere a bécsi kongresszus nyomán.

6.2. A 19. század eszméi és a nemzetállami törekvések Európában

Az egységes Németország létrejötte és nagyhatalommá válása.

6.3. Gyarmati függés és harc a világ újrafelosztásáért

Gyarmatok és gyarmattartók a 19. század közepétől az első világháborúig.

6.4.  Az ipari forradalom hullámai és hatásai

Az ipari forradalmak társadalmi hatásai (demográfia, életmód, nők helyzete).

 

 

7.      A polgárosodás kezdetei és kibontakozása Magyarországon (1790-1914)

 

7.1. A reformkor

A nemzeti eszme a reformkorban.

A rendi országgyűlés és a megyerendszer működése.

7.2. Forradalom és szabadságharc

Népek, nemzetiségek (pl.: németek, zsidók, szlávok) szerepe a forradalom és szabadságharc eseményeiben.

7.3. A kiegyezés és a dualizmus

A polgári állam kiépülése Magyarországon (közigazgatás, közegészségügy, iskolahálózat).

7.4.  Társadalmi és gazdasági változások a dualizmus korában

Budapest világvárossá fejlődése.

Társadalmi és életmódbeli változások a dualizmus korában.

Egyenlőség és emancipáció.

 

 

8.      A világháborúk kora (1914-1945)

 

8.1. Az első világháború és következményei

-

8.2. Gazdaság, társadalom és életmód

Életmód és mindennapok a 20. század első felében.  A világgazdasági válság és a New Deal. 

8.3. A fasizmus és a nemzetiszocializmus

Az olasz fasizmus jellemzői.

8.4. A kommunista diktatúra

-

8.5. A második világháború

A második világháború főbb hadi és diplomáciai eseményei.

 

 

9.      Magyarország a világháborúk korában (1914-1945)

 

9.1. Az első világháború és következményei Magyarországon

Magyarország az első világháborúban.

Az őszirózsás forradalom és a tanácsköztársaság.

9.2. A Horthy-korszak

A válság és hatása: a belpolitikai élet változásai az 1930-as években.

9.3. Művelődési viszonyok és társadalom

A klebelsbergi oktatás-és kultúrpolitika.

9.4. Magyarország a második világháborúban

Magyarország a náci birodalom árnyékában.

A területi revízió lépései.

Kállay Miklós miniszterelnöksége.

 

 

10.  A jelenkor (1945-től napjainkig)

 

10.1. A kétpólusú világ kialakulása

Nemzetközi konfliktusok a hidegháború idején (berlini válság, Korea, Kuba, Vietnam).

10.2. A „harmadik világ”

A gyarmati rendszer felbomlása Indiában.

A Kínai Népköztársaság létrejötte.

A közel-keleti helyzet összetevői, az izraeli állam.

10.3. A kétpólusú világrend megszűnése

-

10.4. Az európai integráció

Az európai integráció főbb állomásai (bővülés és mélyülés).

10.5. A globális világ sajátosságai

A tömegkultúra új jelenségei napjainkban.

 

 

11.  Magyarország 1945-től a rendszerváltozásig

 

11.1. A kommunista diktatúra kiépítése és a Rákosi-korszak

Magyarország szovjetizálása (1945-1949).

11.2. Az 1956-os forradalom és szabadságharc

A magyar forradalom nemzetközi jelentősége és összefüggései

11.3. A Kádár-korszak

A Kádár-rendszer válsága, a külpolitikai változások és az ellenzéki mozgalmak.

11.4. A rendszerváltozás és a piacgazdaságra való áttérés

A

A közjogi rendszer átalakítása (1990-2011).

11.5. Demográfiai folyamatok és a határon túli magyarság

Demográfiai változások Magyarországon 1945-től.

 

 

12.  Társadalmi, állampolgári, pénzügyi és munkavállalói ismeretek

 

 

12.1. Társadalmi tagozódás és felelősségvállalás

Társadalmi rétegződés és társadalmi egyenlőtlenségek.

Nemzetiségek Magyarországon.

12.2. Az aktív és felelős állampolgárság alapjai

-

12.3. Alapvető pénzügyi és gazdasági fogalmak, folyamatok. A munkaviszonyhoz kapcsolódó ismeretek

Az állam gazdasági szerepvállalása.

A pénzpiac működése.

A vállalkozási formák, a vállalkozás alapítása és működtetése.

 

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 607
Tegnapi: 1 260
Heti: 6 508
Havi: 6 508
Össz.: 2 337 611

Látogatottság növelés
Oldal: EMELT SZINTŰ ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK FELSOROLÁSA (írásbeli és szóbeli)
Törivázlat - © 2008 - 2020 - torivazlat.hupont.hu

Ingyen honlap és ingyen honlap között óriási különbségek vannak, íme a második: ingyen honlap

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »