Törivázlat

Történelem vázlatok - érettségi információk - segédanyagok a felkészüléshez, tanuláshoz - források, adatbázisok, folyóiratok, érdekességek és filmek elérhetősége

 

A reformáció és fő irányzatai.

Az ellenreformáció és a barokk

vázlat

 

A reformáció kialakulásának okai:

- A XV. században a katolikus egyház ismét súlyos válságba került. Okai:

-          A papság fényűző élete s a reneszánsz pápák világias és züllött életmódja.

-          Búcsúcédulák árusítása: X. Leó pápa a Szent Péter Székesegyház építési költségeit búcsúcédulákból kívánta fedezni. A búcsúcédula megvásárlásával felmentést lehetett nyerni a bocsánatos bűnök vagy a vezeklés alól, ezért általános elégedetlenség és felháborodás bontakozott ki a hívek körében.

-          A reneszánsz és a humanizmus eszmerendszere, a felfedezések eredményei és a természettudományok fejlődése szétrombolta a hagyományos középkori világképet.

-          A felfedezések hatására az európai kereskedelem központja az Atlanti-óceán partvidékére helyeződött át, ezért elsorvadtak a hagyományos középkori kereskedő utak.

-          A német kereskedővárosok elszegényedtek, és a széttagolt birodalomban a fejedelmek a gazdag német egyház földjeinek megszerzésére törekedtek (összes földek 1/3-a).

 

A reformáció fő irányzatai

 

1. A fejedelmi irányzat (evangélikusok vagy lutheránusok):

Luther Márton Szent Ágoston rendi szerzetes (egyetemi tanár) római útján megbizonyosodott a pápaság romlottságáról, a búcsúcédulák árusításának igazi okairól. Összefoglalta kifogásait a katolikus egyházzal szemben, és 1517. október 31-én kifüggesztette vitairatát a wittenbergi vártemplom kapujára. Luther tanainak (95 tétel) alapja a  Biblia:

-          „a bűnt egyedül Isten bocsáthatja meg”- Az ember egyedül Isten kegyelméből, a hit által nyerheti el bűnei bocsánatát

-          „egyedül a hit által üdvözülhet az ember”- ezért nincs szükség egyházi közvetítésre, pl.: pápa.

-           az egyházi birtokok kiárusítása (szekularizáció)

-          a gyónás, a cölibátus és a szerzetesség eltörlése

-           bevezette az anyanyelvű igehirdetést, ezért lefordította a Bibliát német nyelvre. Követői az evangélium szó után az evangelista nevet kapták.

Luther fellépésének következményei:

-          A pápa kiátkozta Luthert, ezért V. Károly császár eretnekké nyilvánította.

-          Luther elégette az őt kiátkozó pápai bullát.

-          A német fejedelmek Luther mellé álltak. Céljuk: a katolikus egyház földjeinek megszerzése volt hatalmuk növelése érdekében.

-          1529 - ben a speyeri birodalmi gyűlés döntése értelmében Luther követői megmaradhattak hitükön, de nem terjeszthették azt (protestánsok). Ezért:

-          A Schmalkaldeni szövetség (protestáns fejedelmek) és a császár közt kitört a német vallásháború, melyet az augsburgi vallásbéke zárt le 1555-ben („Akié a föld, azé a vallás”).

-          V. Károly uralma megingott (politikai és vallási megosztottság), és 1556- lemondott a spanyol trónról fia II. Fülöp javára.

Az evangélikus egyház elterjedése: német területek, Skandinávia, Ausztria, Csehország, Magyarország.

 

 2. A népi irányzatok (unitáriusok, baptisták):

-        A reformáció anabaptista (újrakeresztelkedő) irányzatát Münzer Tamás zwickaui prédikátor indította el. Münzer tanításai:

-           csecsemőkeresztelés elvetése,

-           a jézusi (evangéliumi) szegénység,

-           magántulajdon elvetése, - a Bibliát szó szerint értelmezik

Hatására 1524-25 között zajlott a német parasztháború (Dél - Közép Németország), melyben Münzert és követőit megölték. Maradék híveik elmenekültek, pl. Magyarországra.

Irányzataik:

-         Az antitrinitáriusok  =  szentháromság tagadók elvetették Jézus Krisztus istenségét, az eredendő bűnt és a predesztinációt. Ezért vezetőjüket Servét Mihályt Kálvin János kivégeztette.

 

 3. A polgári irányzat(reformátusok vagy kálvinisták):

Vezetője Kálvin János genfi prédikátor volt. Tanításai:

-          predesztináció = eleve elrendeltetés tana: Isten az emberek sorsát születésüktől fogva meghatározza

-          puritánság = egyszerű egyházi szertartások

-          az ember szorgalmas tevékenységével teljesíti Isten akaratát (világi aszkézis: szerény, mértéktartó, szorgalmas élet)

-          zsarnokölési elmélete: a polgárok megölhetik a zsarnokokat

-          pénzfelhalmozás jogossága, bármit lehet szabadon vásárolni (kamatszedés engedélyezése)

-          demokratikus egyházszervezet: alapvető intézmény a presbitérium (presbitérium = világi jellegű tanács) felállítása

-          az egyház irányelveket fogalmaz meg a polgárok számára.

A kálvinizmus (református hit) elterjedése: Svájc, Franciaország, Németalföld, Skócia, Magyarország

 

Az ellenreformáció és a barokk

 

A katolikus egyház válasza a reformációra a tridenti zsinat összehívása volt 1545-63 között. Célja a katolikus megújulás igénye (ellenreformáció). Résztvevő nagyhatalmak: Habsburg Birodalom, Franciaország, Spanyolország. A zsinat határozatai:

-          búcsúcédulák betiltása

-          erkölcsös, vallási értékek megszabása

-          iskolafejlesztés (papi oktatás, nevelés)

-          nyomdák kihasználása (könyvnyomtatás)

-          hittételek (dogmák) tisztázása

-          katolikus hagyományok megerősítése

-          Jezsuita rend megalapítása (1540 - Loyolai Ignác)

-           inkvizíció felújítása (Tiltott Könyvek jegyzéke)

Hatására új korstílus jelent meg, a barokk, amelyben az újraszerveződő, megerősödő katolikus egyház művészeti törekvései és propagandája testesültek meg. Célja az egyszerű emberek elkápráztatása, az "eltévelyedett báránykák" visszaterelése az anyaegyház karjaiba.

Stílusjegyei:

-         erő, lendület, dinamizmus ábrázolása,

-         monumentalitás, nyugtalan vonalak és formák,

-         bonyolult, nehezen áttekinthető szerkezet,

-         realista, esetenként naturalizmusba átcsapó ábrázolásmód,

-         túldíszítettség,

-         teatralitás (= színháziasság),

-         pátosz, ünnepélyesség, szenvedélyesség, hősiesség-kultusz, barokk körmondat.

Kedvelt irodalmi műfaja az eposz.

 

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 356
Tegnapi: 1 703
Heti: 4 048
Havi: 11 131
Össz.: 3 216 862

Látogatottság növelés
Oldal: A reformáció és fő irányzatai. Az ellenreformáció és a barokk
Törivázlat - © 2008 - 2023 - torivazlat.hupont.hu

Ingyen honlap és ingyen honlap között óriási különbségek vannak, íme a második: ingyen honlap

ÁSZF | Adatvédelmi Nyilatkozat

X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »