"Törivázlat"

Történelem vázlatok - érettségi információk - segédanyagok a felkészüléshez, tanuláshoz - források, adatbázisok, folyóiratok, érdekességek és filmajánlások

 hellaszkep.jpg

Az ókori Hellász

 

- Az ókori görög civilizáció a Balkán-félsziget déli részén, az Égei-tenger szigetvilágában, és Kis-Ázsia nyugati partvidékén alakult ki. A görögök később benépesítették a Földközi,- a Márvány,- és a Fekete-tenger partvidékeit is.

 

A görög táj földrajzi jellemzői:

greece_23.91172e_39.08554n.jpg

mediterrán éghajlat:

 • gabona, szőlő, olajbogyó, gyümölcsök,
 •  juh, kecske,

tagolt partvidék:

 • kikötőkben gazdag,
 • fejlett hajózás és kereskedelem,

felszíne hegyvidéki jellegű:

 • ásványkincsekben gazdag,
 • folyókban szegény.

 

Első civilizációk:

Krétai civilizáció:

 

knoszoszi_palota.png

A knószoszi palota

 • Kréta szigetén és a körülötte lévő szigetvilágban jött létre
 • városlakó civilizáció, amely fénykorát az i. e. 2. évezred elején élte, (jelentős városok, pl. Knósszosz, Mallia)
 • az ókori keleti típusú államok központja a palotagazdaság volt, amely irányította a :
  • termelést
  • elosztást
  • cserét
 • lakói békében éltek egymással és a tengeren kereskedtek
 • természeti katasztrófák és a görög akháj törzsek támadásai miatt az i. e. 2. évezred közepén összeomlott.

 

- Mükénéi civilizáció:

 mukenei_fellegvar.png

A mükénéi fellegvár

 • a bronzfegyverekkel rendelkező akhájok hozták létre
 • állandó harcot vívtak egymással a földekért
 • hatalmas erődöket építettek, pl. Mükéné, Argosz
 • az i. e. 13. században lerombolták Tróját (Iliász)
 • az egymás ellen vívott harcokban meggyengültek és központjaik elpusztultak.

 

A poliszok kialakulása:

Az i. e. 13. században újabb görög törzsek a dórok, ionok és aiolok vándoroltak be a Balkán-félszigetre, akik az i. e. 8. századig letelepültek.

- Létrejött a polisz, a városközpontú állam.

- A királyságot felváltotta a köztársaság:

 • az államok élén az arisztokrácia (földbirtokosok) állt (arisztokratikus köztársaság),
 • a démosz (nép) nem rendelkezett politikai jogokkal.

 

A görög gyarmatosítás:

Az i. e. 8. és 6. század között a görög poliszok gyarmatvárosokat hoztak létre a tengerpartok mentén. 

- Okai:

 • túlnépesedés
 • kevés termőföld
 • politikai ellentétek
 • kereskedelmi haszon.

Az anyavárosok és a gyarmatvárosok között élénk kereskedelmi kapcsolat alakult ki:

 • anyaváros: kerámia, fémáru, textiláru
 • gyarmatváros: gabona, nyersanyag, rabszolga.

- A gyarmatvárosokon keresztül kapcsolatot tartottak a barbár (nem görög) népekkel.

Eredménye: gyors gazdasági fellendülés.

 

A spártai állam:

Spártát a vasfegyverekkel rendelkező dórok alapították a Peloponnészosz-félsziget déli részén (Lakedaimon-Lakónia).

- A túlnépesedés hatására leigázta szomszédjait (pl. Messzénia).

Társadalma:

 • spártai polgárok
 • perioikoszok – körüllakók,  a Spárta körül élő népek, kézművesek
 • helóták, Meszénia leigázott lakói, a spártai földeket művelték

A spártai állam működése:

 • 2 király: fővezéri és katonai feladatok
 • vének tanácsa (gerúszia): bíráskodás, törvények előkészítése
 • felügyelők (ephoroszok): vétójog
 • népgyűlés (apella): tagja minden 30 év feletti spártai férfi, közfelkiáltással dönt a törvényekről és tisztviselőkről.

A Spártai nevelés:

 

Az athéni demokrácia kialakulása:

Athén helyzete:

 • az ionok (ejtsd: jónok) alapították az Attikai-félszigeten,
 • nem gyarmatosított, de fejlett kereskedelemmel és kézműiparral rendelkezett,
 • kezdetben királyok uralkodtak, de az arisztokrácia a démosz (nép) segítségével elűzte őket,
 • az államot az arkhónok irányították (a legfontosabb hivatali tisztség),
 • államforma: arisztokratikus köztársaság,
 • a démosz (nép) nem rendelkezik politikai jogokkal, ezért a meggazdagodott kereskedők és iparosok harcot indítottak a politikai hatalomért, melynek eredményeként kialakult a demokrácia (népuralom).

A demokrácia kialakulásának folyamata:

 •  i. e. 621-ben DRAKÓN (sárkány) arkhón írásba foglalta a szokásjogot „drákói szigor”
 • i. e. 594-ben SZOLÓN arkhón a nép számára hozott kedvező döntéseket:
  • eltörölte az adósrabszolgaságot
  • elengedte az adósságokat
  • a politikai jogok alapja a származás helyett a vagyon lett, így többen katonáskodhattak és szólhattak bele a politikába. 4 vagyoni csoport:
   • 500 mérősök (500 mérő gabona, olaj, bor)
   • 300 mérősök
   • 200 mérősök
   • 200 mérő alattiak
   • kialakult a TIMOKRÁCIA = a vagyon uralma, ami meghatározta a jogokat és kötelességeket
 • i. e. 560-527 között PEISZISZTRATOSZ türannoszként (zsarnok) létrehozta a türanniszt (zsarnokság). Intézkedései:
  • az ellenálló arisztokraták földjeit kiosztotta a démosz között
  • építkezéseket indított, amivel munkát teremtett
  • utazó bíróságot hozott létre
 • i. e. 508-ban KLEISZTHENÉSZ arkhón a területi besorolást tette a tisztségek betöltésének alapjává:
  • területi alapon – PHÜLÉK-re (= kerület, törzs) osztotta fel Athén lakosságát, és ezzel biztosította a démosz vezető szerepét
  • elkülönítették a törvényhozást, a végrehajtást és a bíráskodást (ekklészia, bulé, Areioszpagosz, sztratégoszok, heliaia)
  • bevezette a cserépszavazást (osztrakiszmosz) az egyeduralom kialakulása ellen.

Athén politikai intézményei:

 • EKLÉSZIA = népgyűlés:
  • a legfőbb hatalom
  • tagja minden 20 év feletti athéni férfi polgár
  • minden fontos ügyben dönt
 • BULÉ = ötszázak tanácsa:
  • tagjait területi alapon sorsolták
  • törvényjavaslatokat tett a népgyűlésnek
 • HELIAIA = esküdtbíróság:
  • 6000 fő, sorsolással választották
  • fellebbviteli bíróság
  • az arkhóni ítéleteket vizsgálta felül
 • AREIOSZPAGOSZ = Arész domb tanácsa:
  • a volt arkhónok tanácsának feladata a tisztviselők ellenőrzése
 • SZTRATÉGOSZ = katonai vezető:
  • nem sorsolták, hanem választották
  • az állam tényleges vezetői (10 fő)
  • 1 éves hivatali idejük többször meghosszabbítható

Athén társadalma:

 • teljes jogú athéni polgárok:
  • arisztokraták: nagybirtokosok
  • démosz: kereskedők, kézművesek, hajósok, parasztok
 • metoikoszok (idegenek): külföldről betelepültek
 • rabszolgák

 

A görög-perzsa háborúk:

Okai:

 • a Perzsa Birodalom a 6. század végén elérte és befolyása alá vonta a Kis-ázsiai görög gyarmatvárosokat
 • Milétosz vezetésével a ion gyarmatvárosok fellázadtak
 • Athén és szövetségesei segítették a lázadókat
 • a perzsák leverték a lázadást és bosszút esküdtek

- Eseményei: 

 • i. e. 492-ben a perzsák szárazföldön és tengeren indított támadásai kudarccal végződtek
 • i. e. 490-ben az Attikát támadó perzsa hadsereget a Marathóni csatában Miltiádész vezette görögök legyőzték
 • a győzelem után Athénban politikai küzdelem bontakozott ki háború folytatásáról 
 • A vitát cserépszavazás döntötte el és Athén hajóflottát épített
 • i. e. 480-ban újabb perzsa támadás indult Xerxész vezetésével:
  • Leonidász spártai király a thermopülai csatában feltartóztatta a perzsa hadsereget
  • a szalamiszi tengeri csatában Themisztoklész vezetésével győztek a görögök
  • i. e. 479-ben a görögök újabb győzelmet értek el Plataia-nál és a Mükalé–félszigetnél
 • i. e. 478-ban Athén létrehozta a déloszi szövetséget
 • i. e. 449-ben a Kalliász-féle béke zárta le a küzdelmeket.

 

Athén fénykora és bukása:

-  Athén fénykora:

 • a perzsák legyőzése után az i. e. 5. század közepén élte fénykorát az athéni állam Periklész vezetésével
 • Jelentősen nőttek a bevételek:
  • adókból
  • hadisarcból
  • ezüstbányák jövedelmei
  • szövetségesek (déloszi) adói
  • kereskedelemből
 • a bevételekből:
  • újjáépítették a várost (akropolisz, agora)
  • napidíjat fizettek a szegényeknek politikai jogaik gyakorlásáért, ezért tovább szélesedett a demokrácia.

Athén bukása:

 • Athén megnövekedett katonai hatalma miatt Spárta felújította a peloponnészoszi szövetséget
 • a két hatalom ellentétei miatt kitört a Peloponnészoszi háború:
  • i. e. 431-404 között zajlott
  • kezdetben Athén tengeri, Spárta szárazföldi fölénye érvényesült
  • Athén kockáztatott (megtámadta Szicíliát) és veszített, ezért megszűnt nagyhatalomnak lenni.

 

Makedónia felemelkedése:

 

II. Fülöp uralkodása:

 • a görögökkel rokon nyelvű makedón nép a Balkán – félszigeten a görög poliszoktól északra élt
 • a görög poliszok meggyengülése után az i. e. 4. század közepén II. Fülöp uralma alatt gyors fellendülés ment végbe:
 • i. e 338-ban a kaironeiai csatában legyőzte a görög poliszokat, akikkel közösen perzsa ellenes szövetséget hozott létre.

 

Nagy Sándor hódításai:

 • II. Fülöp halála után fia III. Alexandrosz (Nagy Sándor) helyreállította a makedón-görög szövetséget és megtámadta a Perzsa Birodalmat
 • katonai sikerei:
 • eredményei:
  • egyesítette a görög és a keleti kultúrákat = hellénizmus (görögösítés)
  • egységes mértékrendszert vezetett be
  • egységes pénzt veretett
  • új utakat épített
  • városokat alapított és görögökkel népesítette be őket (Alexandriák).

 

A hellenisztikus utódállamok:

 

A görög életmód, művészetek és tudományok

Életmód:

Az élet az emberek otthonában és közterületeken zajlott.

- A házak ablaktalanok, belső udvaruk volt, a nők és a férfiak helyiségei elkülönültek:

 • kevés bútort használtak, pl.: kereveteket és ládákat,
 • mozaik padló, kerámiák.

- Étkezés: kása, kenyér, hal, sajt, gyümölcsök, olajbogyó, hús. 

- Ruházat: khitón, bőrsaru, bőrcsizma.

 

Művészetek:

Építészet:

 • középületek: színházak, templomok, stadionok építése, (üzleti, vallási, politikai élet keretei),
 • agora: a város piaca, a polisz központja,
 • a görög építészet jellegzetes eleme az oszlop, oszloprendek:
  • dór,
  • jón,
  • korinthoszi,
 • jellegzetességei:
  • díszítő domborműsor: fríz,
  • háromszög alakú timpanon,
  • oszlopsorok (sztoa),

 

Szobrászat:

Színház:

 • Dionüszosz tiszteletére előadott szertartások:
  • politikai,
  • vallási és
  • kulturális célzat.

- Kezdetben az agorán adták elő a műveket, majd szabadtéri színházakat építettek.

- Az előadásokon való részvételért később napidíjat fizettek (pl. Periklész korában Athénban).

Jelentős szerzők:

- Aiszkhülosz,

- Szophoklész,

- Euripidész.

 

Mitológia:

- Az ókori görögök több istenben hittek (politeizmus). Az istenek és az emberek kapcsolatát beszéli el a görög mitológia:

 • isteneik emberszerűek voltak,
 • állandó kapcsolatot tartottak velük:
  • áldozatok, szertartások (pl. Delphoi és Dodonai jósda),
  • sport (pl. olympiai játékok),
  • művészetek útján.

Filozófia:

- Kezdetben a tudományágak még nem váltak szét:

 • a természetet,
 • politikát,
 • művészeteket egységben vizsgálták.

A filozófia irányzatai:

 • a naiv materialisták (Pl.: Thalész) az őselemekre (föld, víz, tűz, levegő) vezették vissza a világ keletkezését (naiv természetfilozófia).
 • a szofisták a társadalom törvényeit kezdték vizsgálni:
  • Szókratész:
   • vannak örök érvényű értékek: igazság, szeretet.
   • Nem az egyén határozza meg őket, ezek önmagukban is léteznek.
   • Platón:
    • csak a fogalmak állandóak, a tapasztalati világ változik.
    • ezek az ideák világában léteznek, a tapasztalati megvalósulások csak ezeknek az árnyképe.
   • Arisztotelész:
    • anyagi és a szellemi világ valósan létező dolgok,
    • a szellem magasabb rendű, az ad formát az anyagnak.

 - Történetírás:

 • önálló tudománnyá vált,
 • híres görög történetírók: Hérodotosz („a történetírás atyja” - a görög-perzsa háborúk leírása) és Thuküdidész (a peloponnészoszi háború leírása).

 - A szaktudományok elváltak a filozófiától és gyors fejlődésnek indultak a hellenizmus korában:

 • csillagászat,
 • matematika,
 • fizika,
 • geológia,
 • orvoslás.
Weblap látogatottság számláló:

Mai: 1 984
Tegnapi: 2 906
Heti: 1 984
Havi: 43 033
Össz.: 4 218 250

Látogatottság növelés
Oldal: Az ókori Hellász
"Törivázlat" - © 2008 - 2024 - torivazlat.hupont.hu

Ingyen honlap és ingyen honlap között óriási különbségek vannak, íme a második: ingyen honlap

ÁSZF | Adatvédelmi Nyilatkozat

X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »