"Törivázlat"

Történelem vázlatok - érettségi információk - segédanyagok a felkészüléshez, tanuláshoz - források, adatbázisok, folyóiratok, érdekességek és filmajánlások

Az érett középkor története

 

1. A középkori gazdaság és társadalom fejlődése:

 

A mezőgazdaság forradalma és hatásai:

A kora középkorban a megélhetés alapja a föld lett, ezért a gazdaság súlya a falvakba helyeződött. A földbirtokosok uradalmaiban letelepült parasztok művelték a földesúr majorsági földjeit (robot), ezért:

 • a föld egy részét használatba kapták
  • belső telek: kert, házhely
  • külső telek: szántó
 • közösen használták a birtokossal a réteket, legelőket, erdőket és a vizeket
 • a földhasználatért a robotmunkán kívül terménnyel és pénzzel adóztak

          + egyéb járadékokkal, ajándékokkal tartoztak.

A 10. század végére Európa nyugati felén véget értek a zsákmányszerző - hódító támadások (vikingek, magyarok, arabok), ezért megnőtt a népesség száma,

- A hagyományos művelési módszerekkel (talajváltó és kétnyomásos földművelés) nem tudtak elegendő élelmet termelni, ezért új eszközök alkalmazásával (szügyhám, nehézeke, lópatkó, borona) áttértek a háromnyomásos földművelésre. Következménye:

 • jelentősen nőtt a terméshozam,
 • a jobb megélhetés újabb népesség robbanást eredményezett, ezért
 • újabb földeket kellett művelés alá vonni (erdőirtással, mocsarak és tavak lecsapolásával),

- Az elegendő élelem lehetővéntettea kézművesek kiválását a mezőgazdaságból, akik a kereskedők által kedvelt vásárhelyekre költöztek, és velük közösen létrehozták a középkori városokat.

 

A középkori városok jellemzői:

- A városok típusai:

 • szabad királyi városok: a király alá tartoznak, pl.: vásárvárosok és bányavárosok
 • mezővárosok: a földesúr alá tartoznak

- A városok kialakulásának helyszínei:

 • földrajzi helyek: folyók és hegység találkozása, folyók torkolata, utak kereszteződése, hegyvidék és síkság találkozása
 • királyi, egyházi, földesúri székhely (várak-kolostorok)
 • nyersanyaglelőhelyek (bányák)
 • kereskedelmi-piaci központok (vásárok)
 • ókori városok romjai

- A városok célja:

 • függetlenedni a földesuraktól: ezért: létrejött a kommuna - mozgalom (a városi önkormányzat), amely a közösség érdekvédelmi szervezete volt a földesúrral szemben.
 • kiváltságokhoz jutni: a kommunák (közösségek) célja, minél több kiváltság (privilégium) elnyerése volt.

- Városi kiváltságok:

 • szabad bíróválasztás és bíráskodás
 • saját közigazgatás
 • saját adószedés
 • vásártartás és vámmentesség
 • árumegállító jog
 • évente egy összegben adózás (a királynak)
 • saját véderő és védőfal
 • saját plébános megválasztása
 • pallosjog, stb.

A városok társadalma (polgárok):

 • patríciusok:
  • a város leggazdagabb lakói (kereskedők, és vagyonos iparosok)
  • kezükben tartották a város irányítását
 • plebejusok:
  • a városi társadalom nagyobbik része (iparosok, kézművesek és napszámosok)
  • polgárjoguk nincs

A céhek:

- A céhek az azonos mesterségű városi polgárok érdekvédelmi szervezetei.

- Feladatait a céhszabályzat rögzíti:

 • szabályozza a piacot és a termelést,
 • korlátozza a versenyt (minőség - mennyiség),
 • védelmez (árvák, özvegyek és a város).

 

A távolsági kereskedelem kialakulása:

- A céhek nagy mennyiségű árut állítottak elő, amit főként a városok piacán és annak vonzáskörzetében értékesítettek,

- A kereskedők felvásárolták a felesleget és távolabbi vidékekre szállították,

- Kialakult a távolsági kereskedelem, melynek Európán kívüli legtávolabbi úti célja India és Kína volt

- Középkori kereskedelmi útvonalak:

 • Hanza - kereskedelem: Angliát kötötte össze Oroszországgal az Északi és a Balti-tenger partvidékei mentén.
 • Levantei-kereskedelem: Európát kötötte össze a közel- és távol- Kelettel a Földközi és a Fekete-tengeren keresztül
 • Szárazföldi (Észak-déli irányú)- kereskedelem: Velence és Genova városától, Észak-Itálián át Franciaország területén keresztül, Champagne-t érintve Flandriáig terjed.

 

A pénzgazdálkodás elterjedése:

kereskedelem bővülése, főként a távolsági kereskedelem érdekei szükségessé tette a jó minőségű, értékálló (arany és ezüst) pénz használatát ezért Európában ismét elterjedt a pénzgazdálkodás.

 

2. A katolikus egyház világuralmi tervei:

 

A pápák és a császárok küzdelmei - az invesztitúra háborúk:

Az érett középkor kezdetén a feudális uralkodók biztosították az egyház működéséhez szükséges feltételeket. Következménye:

 • az egyházi hatalom a világi hatalom ellenőrzése alá került és elvilágiasodott,
 • gyakorlattá vált a simónia (egyházi címek adása-vétele) és az invesztitúra (egyházi méltóságba történő beiktatás joga),
 • a császár nevezte ki a pápát, a pápa minden döntése a császár jóváhagyását igényelte.

A 10. században megkezdődött az egyház megújulása. Formái:

 • zarándoklat,
 • vezeklés,
 • aszkétizmus,
 • isten békéje mozgalom,
 • szerzetesrendek alapítása, pl.: domonkosok, ferencesek, ciszterciták, trappisták, stb.

A 10. században (910) megalakult Cluny kolostora, mely megújította a hitéletet, s a pápát tekintette az Isten utáni legfőbb embernek. Ezzel a katolikus egyház támadást indított a világi hatalom megszerzéséért:

 • 1054-ben megtörtént a keleti és nyugati egyház szakadása (SZKIZMA)
 • A pápa újabb és újabb jogokat követelt magának:
  • papi nőtlenség (cölibátus),
  • simónia tilalma (egyházi tisztségek adásvétele),
  • invesztitúra joga (az egyházi tisztségek betöltésének joga)

1075-ben VII. Gergely pápa kiadta a Dictatus Papae (pápai irányelvek) nevű bulláját:

 • kizárólagos szerepet tulajdonít a pápának az egyházon belül és
 • a világi hatalom megszerzésére tört

Válaszul:

 • 1076-ban IV. Henrik császár le akarja mondatni a pápát, ezért
 • 1077-ben VII. Gergely kiátkozta a császárt, aki Canossában kénytelen vezekelni a pápa kegyéért.

A harc átmenetileg 1122-ben a wormsi konkordátum elfogadásával lezárult:

 • egyházi beiktatás a pápa kezében (pásztorbot és gyűrű),
 • világi beiktatás a császár joga (jogar jelképezi).

A küzdelem I. Barbarossa (Rőtszakállú) Frigyes uralkodása idején újra kezdődött:

 • megtámadta a függetlenedni akaró lombard városokat, ezért
 • Milánó vezetésével létrejött a Lombard Liga, és
 • 1176-ban a legnanói csatában legyőzték a császárt.

A küzdelem következménye:

A 13. század közepétől annyira meggyengült a Német – Római császári hatalom, hogy már be sem töltötték a császári széket (1256-1273 között: nagy interregnum).

- Ezután a Habsburg család emelkedik fel, mely a Luxemburg családdal felváltva uralkodik.

1356-ban IV. Károly kiadta a német Aranybullát, amely hét választófejedelemre bízta a császárválasztást, ezzel az egységes német állam 1871-ig megszűnt.

 

A keresztes háborúk:

A terjeszkedő szeldzsuk törökök elfoglalták a Földközi-tenger keleti partvidékét, ezért II. Orbán pápa 1095-ben (bizánci kérésre) keresztes hadjáratot hirdetett a Szentföld felszabadítására.

A hadjáratok okai:

 • túlnépesedés NY - Európában,
 • 9. sz. feudális öröklési rend,
 • vallási ok: bűnbocsánat,
 • társadalmi érdekek (szerencsepróba),
 • lovagi erények és érdekek (pénz),
 • Szentföld felszabadítása.

- Résztvevői:

 • lovagok
 • városi szegények
 • falusi szegények

A keresztes háborúk 1096 – 1270 között zajlottak:

 • Az 1. hadjárat (1096-99) során:
  • elfoglalták Jeruzsálem városát,
  • keresztes államok jöttek létre a Szentföldön (Pl.: Jeruzsálemi Királyság).

De: a 12. század végén Szaladin szultán egyesítette az iszlámot és visszafoglalta Jeruzsálem városát.

A hadjáratok következményei:

 • levezette a feudális feszültséget Nyugat-Európában: a földnélküli lovagoknak lehetővé tette a birtokszerzést,
 • lovagrendek jöttek létre (pl. templomosok, johanniták, ispotályosok),
 • európai kézbe adta a levantei kereskedelmet, mely Európát a Közel-Kelettel kötötte össze,
 • az intenzív kereskedelem miatt városok jöttek létre,
 • a luxustermékek (fűszer, selyem, bíbor stb.) kereskedelme erősíti a pénzgazdálkodást,
 • megjelent az arab tudomány Európában:
  • egyetemek jöttek létre,
  • visszatért az ókori görög és római tudomány és művészet, ami lehetővé tette a reneszánsz kibontakozását,
 • új kultúrnövények terjedtek el.

 

3. A rendiség kora

 

A rendi országgyűlések létrejötte:

A feudális rendek definíciója: A rendek a feudális társadalom azonos kiváltságú, gazdasági helyzetű, érdekeikért közösen fellépő csoportjai. Formái:

 • nemesség (fő és köznemesség),
 • papság,
 • polgárság (3. rend, Franciaországban).

Kialakulása:

 • a középkor kezdetén az uralkodók a hatalmukat biztosító egyéneknek földet és kiváltságokat adományoztak,
 • a városok fejlődése és a köznemesség kialakulása miatt az egyéni kiváltságok mellett megjelentek a kollektív (közösségre szabott) kiváltságok
 • a főneme,sség és a papság is törekedett a kollektív kiváltságok elnyerésére.

Az uralkodó és a feudális rendek a rendi országgyűlésben egyeztették érdekeiket. Formái:

 • kétkamarás,
 • háromkamarás rendi országgyűlés.

- A rendi országgyűlés lehetővé teszi:

 • az ország erőforrásainak összpontosítását,
 • a belső egység létrehozását,
 • a külső veszély ellen egységes fellépést.
 • A király és a kiváltságosok (= az ország) ezen keresztül is védik jogaikat.

 

Az angol rendiség fejlődése:

1066 - ban a hastingsi csatában Hódító Vilmos Normandia hercege meghódította Angliát:

 •  erőteljes francia hatás /nyelvi és kulturális/ érte az angolokat,
 • az uralkodó erős hűbérállamot hozott létre (nem alakult ki hűbéri lánc),
 • kialakult a jogaiban egységes jobbágyság.

A 12. században II. (Plantagenet) Henrik házassága révén Franciaország nagy része is az angol királyok kezébe jutott:

 • a királyi hatalom megnövekedett erejét központosításra használták:
  • a királyi bíróságok hatásköre növekszik, illetéket vet ki a perekre,
  • a regálékat (= a királyi felségjogon szerzett jövedelmek) pénzben szedi be (vám, rév stb.),
  • zsoldossereget szervez.

- A 12. század végén Oroszlánszívű Richárd keresztes hadjáratban vett részt, ezért

 •  az állam meggyengült,
 • anarchiába süllyedt az ország.

Utóda I. (Földnélküli) János elveszítette francia birtokait, ezért:

 •  bevételei nincsenek,
 • hatalmát korlátozzák a nemesek (grófok, lordok) 1215-ben Magna Charta Libertatum (Nagy Szabadságlevél) kiadatásával, amely biztosítja a királlyal szemben a nemesek jogait:
  • bírói eljárás nélkül nem ítélhettek el nemest,
  • önkényesen nem szedhetett adót a király,
  • ellenállási záradék: a 25 főből álló ellenőrző testület léphetett fel a királlyal szemben.

1264 nemesi felkelés bontakozott ki  III. Henrik ellen Simon de Monfort vezetésével, mert nem tartotta be ígéretét. Eredménye:

 • 1265-ben legyőzték a királyt és összehívták a rendi gyűlést (középnemesek, polgárok, lordok, püspökök), amely
 • 1295-től a mintaparlament összehívásával állandósult (Lordok Háza, Közösségek Háza).

 

Franciaország felemelkedése:

Franciaországban a Capeting dinasztia uralkodott a 11. századtól (Capet Hugo), de a királyok hatalma csak Párizs környékére terjedt ki (Ili de France tartomány). Oka:

 • a tartományurak hatalma erős volt, ezért
 • anarchia alakult ki.

A 12. század végén II. Fülöp Ágost rendet teremtett az országban:

- A 13. században a királyi hatalom fokozatosan erősödött IX. (Szent) Lajos vezetésével.

IV. Szép Fülöp folyamatos háborúkkal kiterjesztette a királyság területét Flandriára és Champagne-ra. A háborúk miatt kiürült a kincstár, ezért:

 • megszerezte a templomosok vagyonát,
 • az egyház vagyonának egy részét elkobozta (adó),
 • 1302-ben hatalma megerősítése érdekében összehívta a rendi gyűlést (Etats Generaux: papság, nemesség, polgárság).
 • megerősödött hatalmát kihasználva a pápát (VIII. Bonifác) Avignonba vitette, („pápák avignoni fogsága” 1309-től 70 éven át).

 

A százéves háború (1337-1453):

A háború kitörésének okai:

 • 1314-ben IV. (Szép) Fülöp halálával kihalt a Capeting - dinasztia,
 • 1328-ban utódlási harc kezdődött
  • III. Edward angol király
  • és VI. (Valois) Fülöp a franciák jelöltje között.

- A háború szakaszai:

 • 1. szakasz 1337-1360:
 • 2. szakasz 1369-1420:
 • 3. szakasz 1420-1453:
  • a francia állam az összeomlás szélére jutott,
  • Jeanne ’d Arc (Szent Johanna) fellépésének hatására helyre állt a belső egység Franciaországban és
  • kiverték az angolokat az országból 1453-ban.

A háború következményei:

 • Franciaországban VII. Károly központosított királyi hatalmat épített ki:
  • állandó zsoldos haderőt állított fel,
  • szakképzett hivatalnokokat alkalmazott az államigazgatásban.
 • Angliában polgárháború dúlt 1455-85 között („rózsák háborúja”), melyből VII. Tudor Henrik került ki győztesen.

 

Nyugat-Európa válsága a 14. században:

Nyugat-Európában a 14. században jelentős gazdasági visszaesés ment végbe. Okai:

 • újabb demográfiai növekedés ment végbe, de
 • a mezőgazdaság nem tudott elegendő élelmet termelni, mert
  • a földek kimerültek és
  • az éghajlat lehűlt (kis jégkorszak).

A változások hatására romlott a lakosság egészségügyi állapota:

 • alultápláltság,
 • betegségek, járványok terjedtek:
  • pestis,
  • himlő,
  • kolera, stb.

Európa népessége csökkent (80→60 millió)

A lakosságra súlyos terhek nehezedtek:

 • háborúk (pl.: százéves háború),
 • emelkedő élelmiszerárak,
 • növekvő adók,
 • zsoldosok pusztításai.

A nyugati egyházon belül szakadás ment végbe. Okai:

 • egy időben több pápát választottak,
 • eretnek tanok terjedtek (Pl.: Husz János).

De: 1414-18 között a Konstanzi Zsinat helyreállította a katolikus egyház egységét.

 

 4. Közép és Kelet-Európa a középkorban

Csehország fejlődése:

- 1306-ban a cseh trónt a német Luxemburg-ház szerezte meg:

 • a középkori cseh állam IV. Károly (1346-78) császár idején élte fénykorát:
  • építkezések,
  • a gazdasági-kulturális fejlődés (bányászat) hatására német telepesek (hospesek) érkeztek
  • a királyság központja Prága gyorsan fejlődött (1348, egyetem),
 • az erősödő német befolyás ellen Husz János prágai teológus, prédikátor lépett fel. Husz célja:
  • az egyház megreformálása:
   •  elítélte az egyház világi hatalmát, gazdagságát,
   • nincs szükség a szerzetesrendekre,
   • visszatérés a Szentíráshoz,
   • két szín alatt való áldozás a világiak számára is,
  • cseh anyanyelvű prédikáció és istentisztelet.

Husz Jánost tanításaiért 1415 eretnekké nyilvánították és megégették (Konstanzi zsinat), ezért kirobbant a huszita háború (1419-1434):

 • 1419-ben Husz hívei fellázadtak.
 • Irányzataik:
  • kelyhesek (nemesek, módos polgárok) céljuk: egyházi vagyon elkobzása, két szín alatt áldozás, idegenek kizárása
  • táboriták (parasztság, szegényebb polgárság), követeléseik radikálisabbak
 • a kezdeti huszita sikerek (huszita harcmodor–szekérvár) után a kelyhesek kiegyeztek az egyházzal (1433, prágai kompakták), ezért
 • 1434-ben a lippányi csatában a táboriták vereséget szenvedtek.

 

Lengyelország fejlődése:

A széttagolt lengyel területeket Lokietek Ulászló egyesítette a 14. század elején.

- Fia III. (Nagy) Kázmér megerősítette az országot:

 • szakképzett hivatalrendszer, kancellária, országgyűlés (szejm) létrehozása,
 • krakkói egyetem alapítása (1364), stb.

1371-ben I. Lajos magyar király örökölte a lengyel trónt, majd leánya Hedvig házassága révén a litván Jagelló fejedelem egyesítette a két országot (Lengyel - Litván perszonál unio).

A 15. század elején a Lengyel - Litván állam megállította Német Lovagrend terjeszkedését (Grünwald, 1410).

 

Kelet-Európa és a Balkán fejlődése:

A keleti szláv népek a 13. század közepén a terjeszkedő Mongol Birodalom (majd az Arany Horda) uralma alá kerültek, ezért:

 • adófizetőkké váltak,
 • és megállt a fejlődés.

1380-ban a kulikovói csatában Dimitrij moszkvai nagyfejedelem győzelmet aratott a mongolokon.

- 1453-ban Bizánc eleste után a moszkvai pátriárka lett a pravoszláv egyház feje.

III. Iván (1462-1505) cárnak (=császárnak) neveztette magát:

 • egyesítette az orosz fejedelemségeket,
 • felmondta a tatár adó fizetését,
 • az orosz állam függetlenné vált (1480).

Az uralkodó hatalma korlátlan (despotikus), mert nem jött létre hűbériség és rendiség.

 

Az Oszmán - Török Birodalom kialakulása:

A kis-ázsiai nomád török törzseket Oszmán egyesítette a 13. században:

 • a birodalom élén szultán állt,
 • a szultánok célja a Bizánci Birodalom területének elfoglalása volt:
  • I. Murád szultán elfoglalta Drinápolyt (főváros),
  • 1389 Rigómezőnél legyőzték a szerbeket,
  • 1396 - ban Nikápolynál győzelmet arattak Zsigmond nemzetközi seregén,
  • Bulgária is török fennhatóság alá került.
  • 1453-ban II. Mohamed elfoglalta Konstantinápolyt és birodalma fővárosává tette (Isztambul).

- A terjeszkedés alapja a központosítás volt:

 • a birodalom területe a szultán tulajdona volt,
 • aki lovas katonáinak (szpáhik) szolgálati birtokkal fizetett (a birtok zsold volt, ezért nem örökölhető, elvehető).

- A török állam jellemzői:

 • katonaállam (állandó hadsereg),
 • fizetett apparátus,
 • a birodalmat közigazgatási egységekre osztották:
  • vilajet = tartomány, élén a pasa (beglerbég) állt
  • szandzsák (kisebb közigazgatási egység), élén a bég vagy aga állt.
Weblap látogatottság számláló:

Mai: 1 991
Tegnapi: 2 906
Heti: 1 991
Havi: 43 040
Össz.: 4 218 257

Látogatottság növelés
Oldal: Az érett középkor története
"Törivázlat" - © 2008 - 2024 - torivazlat.hupont.hu

Ingyen honlap és ingyen honlap között óriási különbségek vannak, íme a második: ingyen honlap

ÁSZF | Adatvédelmi Nyilatkozat

X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »